Home » PatientGO Terms – Polish

PatientGO Terms – Polish

PatientGO

Umowa licencyjna użytkownika końcowego ("EULA” lub "Umowa”)

Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2020 r.

Niniejsza EULA lub Umowa (łącznie z naszymi Zasadami Ochrony Prywatności) z wszelkimi dodatkowymi warunkami użytkowania włączonymi do EULA przez odniesienie stanowią łącznie nasze Warunki Użytkowania i dotyczą użytkowania przez Państwa Aplikacji PatientGO w czasie uczestnictwa w badaniu klinicznym. Warunki użytkowania są odrębne od wszelkich warunków dotyczących Państwa udziału w badaniu klinicznym (Badaniu Klinicznym). Aplikacja PatientGO to aplikacja mobilna, która umożliwia uczestnikowi Badania Klinicznego wyłącznie zarządzanie podróżą, zakwaterowaniem i zwrotem kosztów.

Kim jesteśmy

Illingworth Research Group Limited to właściciel Aplikacji i dostawca usługi PatientGO (zwany w niniejszej Umowie łącznie "Illingworth”, "my”, "nas”, "nasz” itp.).

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, potrzebują wsparcia lub napotykają na problemy podczas korzystania z Aplikacji, prosimy o kontakt pod adresem patientgo@illingworthresearch.com

Sposób komunikacji z Państwem

 • Będziemy kontaktować się z Państwem za pomocą e-maila, telefonu lub SMS-a, wykorzystując dane kontaktowe podane przez Państwa do rezerwacji i zarządzania podróżą, zakwaterowaniem lub zwrotem kosztów w czasie udziału w Badaniu Klinicznym.

W zamian za akceptację Warunków Użytkowania mogą Państwo:

 • pobrać kopię Aplikacji na dowolne urządzenie, które spełnia minimalne wymagania systemowe podane poniżej:
  • w przypadku iOS minimalne wymagania systemowe to iPhone 6s/iOS 13 SDK;
  • w przypadku Androida – Android 6 OS i obsługiwane urządzenia;
  • w przypadku aplikacji internetowych Aplikacja została zoptymalizowana do najnowszych wersji (w chwili powstania) Safari (Apple), Google Chrome i Microsoft Edge.
 • przeglądać, wykorzystywać i wyświetlać Aplikację na takich urządzeniach wyłącznie na użytek własny;
 • korzystać z dostarczonych informacji dla uczestników w celu ułatwienia instalacji i dozwolonego korzystania z Aplikacji;
 • Udzielamy Państwu osobistego prawa do korzystania z Aplikacji, jak podano poniżej w punkcie Licencja. Niedozwolone jest przekazywanie Aplikacji komuś innemu w zamian za pieniądze, inne dobra lub bezpłatnie. W przypadku sprzedaży urządzenia, na którym zainstalowano Aplikację, należy usunąć Aplikację ze sprzedawanego urządzenia.

Użytkownicy poniżej 18. roku życia

Aplikacja nie jest przeznaczona do użycia przez dzieci ("Dziecko” to osoba poniżej 18. roku życia). Jeżeli Dziecko jest uczestnikiem Badania Klinicznego, w którym Aplikacja jest udostępniana, wówczas Aplikacja jest dostępna do pobrania i użytku wyłącznie dla osoby sprawującej opiekę rodzicielską nad Dzieckiem, a wszelkie zlecenia w Aplikacji muszą być składane przez tę osobę w imieniu Dziecka.

Prywatność

Przekazujemy Państwu określone informacje o sposobie i celu przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym szczególnych kategorii danych osobowych), a także o prawach przysługujących Państwu w związku z tymi danymi w ramach Zasad Ochrony Prywatności.

Należy pamiętać, że transmisja internetowa nigdy nie jest w pełni prywatna ani bezpieczna oraz że wszelkie wiadomości i informacje wysyłane za pośrednictwem Aplikacji mogą zostać odczytane lub przechwycone przez inne osoby, nawet jeżeli pojawia się komunikat o szyfrowaniu danej transmisji.

Obowiązywanie warunków iTunes i Google Play

Sposób użytkowania Aplikacji może też podlegać zasadom i politykom iTunes i Google Play, a jeżeli różnią się one od niniejszych warunków, będą obowiązywać zamiast nich.

Zmiany Warunków Użytkowania

Może okazać się konieczne wprowadzenie zmian do Warunków Użytkowania, aby odzwierciedlały one zmiany w prawie lub najlepszych praktykach albo uwzględniały wprowadzone przez nas nowe funkcje. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków Użytkowania i zachęcamy do ich regularnego sprawdzania, aby móc zapoznać się ze zmianami.

Aktualizacja Aplikacji

Czasami możemy automatycznie aktualizować Aplikację w celu podniesienia wydajności, poprawy funkcjonalności, odzwierciedlenia zmian w systemie operacyjnym lub rozwiązania problemów z bezpieczeństwem. Możemy też zwrócić się do Państwa z prośbą o zaktualizowanie Aplikacji z tych względów. Jeżeli postanowią Państwo nie instalować takich aktualizacji lub zrezygnują z automatycznych aktualizacji, mogą Państwo nie być w stanie nadal używać Aplikacji.

Jeżeli ktoś inny jest właścicielem używanego przez Państwa telefonu lub urządzenia

W przypadku gdy pobiorą lub prześlą Państwo Aplikację na telefon lub inne urządzenie, które nie stanowi Państwa własności, wymagana jest zgoda właściciela. Bez względu na to, czy są Państwo właścicielami takiego telefonu lub innego urządzenia, są Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania.

Licencja

Aplikacja mobilna PatientGO, dane dostarczone wraz z nią oraz wszelkie aktualizacje lub dodatki są łącznie zwane Aplikacją. Illingworth udziela Państwu odwoływalnej, niewyłącznej, niezbywalnej i ograniczonej licencji na pobieranie, instalowanie i użytkowanie Aplikacji wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, ściśle zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Ograniczenia licencji

Zobowiązują się Państwo do tego, aby:

 1. nie wynajmować, wydzierżawiać, udzielać sublicencji, wypożyczać, przekazywać ani w inny sposób nie udostępniać Aplikacji w jakiejkolwiek formie w całości ani w części żadnej osobie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
 2. nie kopiować Aplikacji z wyjątkiem jej normalnego użytkowania lub w zakresie niezbędnym do celów utworzenia kopii zapasowej lub zapewnienia bezpieczeństwa działania;
 3. nie wykonywać tłumaczeń, nie łączyć, adaptować, różnicować, zmieniać, modyfikować całości ani części Aplikacji, nie zezwalać na łączenie ani włączanie Aplikacji ani jej części do jakichkolwiek programów, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do używania Aplikacji na urządzeniach i dozwolonego w niniejszych Warunkach Użytkowania;
 4. not disassemble, de-compile, reverse engineer or create derivative works based on the whole or any part of the App nor attempt to do any such things, except to the extent that (by virtue of sections 50B and 296A of the Copyright, Designs and Patents Act 1988) such actions cannot be prohibited because they are necessary to decompile the App to obtain the information necessary to create an independent program that can be operated with the App or with another program (Permitted Objective), and provided that the information obtained by you during such activities:
  1. nie zostaną ujawnione ani przekazane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody żadnej stronie trzeciej, dla której ich ujawnienie ani przekazanie nie jest niezbędne do realizacji Dozwolonego Celu;
  2. nie zostaną użyte do stworzenia jakiegokolwiek oprogramowania, które będzie znacząco podobne w swoim wyrazie do Aplikacji, będą utrzymywane w tajemnicy i będą służyć wyłącznie Dozwolonemu Celowi;
  3. będą zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi eksportu i kontroli technologii, które obejmują technologię wykorzystywaną lub obsługiwaną przez Aplikację.

Dozwolone ograniczenia użytkowania

Są Państwo zobowiązani do tego, aby:

 1. nie użytkować Aplikacji w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem ani w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszymi warunkami, nie postępować nieuczciwie ani złośliwie, na przykład włamując się lub wprowadzając złośliwy kod, taki jak wirus czy uszkodzone dane, do Aplikacji ani jakiegokolwiek systemu operacyjnego;
 2. nie naruszać naszego prawa własności intelektualnej ani praw jakiejkolwiek strony trzeciej związanych z użytkowaniem Aplikacji przez Państwa, w tym przez przekazywanie jakichkolwiek materiałów (w zakresie, w jakim takie użytkowanie nie jest objęte licencją udzieloną na mocy niniejszych warunków);
 3. nie przekazywać żadnych materiałów, które są obraźliwe, oszczercze lub w jakikolwiek inny sposób niewłaściwe w odniesieniu do użytkowania Aplikacji przez Państwa;
 4. nie używać Aplikacji w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, przeciążyć, naruszyć lub narazić nasze systemy lub bezpieczeństwo lub zakłócać użytkowanie innym, ani
 5. nie gromadzić ani nie wykorzystywać informacji ani danych z naszych systemów, ani nie podejmować prób odszyfrowania jakichkolwiek transmisji z lub do serwerów, na których działa Aplikacja.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji na całym świecie należą do nas, a prawa do Aplikacji zostały Państwu przyznane na mocy licencji (nie sprzedane). Nie posiadają Państwo żadnych praw własności intelektualnej do Aplikacji poza prawem użytkowania jej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy

Nasza odpowiedzialność za Państwa stratę lub szkodę

Ponosimy odpowiedzialność wobec Państwa za przewidywalne straty i szkody wyrządzone przez nas. W przypadku nieprzestrzegania przez nas niniejszych warunków ponosimy odpowiedzialność za Państwa stratę lub szkodę, która stanowi przewidywalny skutek nieprzestrzegania przez nas niniejszych Warunków Użytkowania lub niezachowania przez nas należytej staranności, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za żadne nieprzewidywalne straty ani szkody. Strata lub szkoda jest przewidywalna, jeżeli jej wystąpienie jest oczywiste lub jeżeli w chwili zatwierdzania przez Państwa niniejszych Warunków Użytkowania zarówno my, jak i Państwo wiedzieliśmy, że może wystąpić. Nie wykluczamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Państwa w zakresie, w jakim byłoby to niezgodne z prawem. Dotyczy to również odpowiedzialności za śmierć lub szkodę osobową spowodowane przez nasze zaniedbanie lub zaniedbanie naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców lub za oszustwo lub podanie fałszywych informacji.

Kiedy ponosimy odpowiedzialność za szkodę rzeczową. Jeżeli wadliwa treść cyfrowa, którą dostarczyliśmy, uszkodzi urządzenie lub treść cyfrową należącą do Państwa, wówczas naprawimy szkodę lub wypłacimy odszkodowanie. Nie będziemy jednak ponosić odpowiedzialności za szkodę, której mogli Państwo uniknąć, przestrzegając naszych zaleceń dotyczących zainstalowania aktualizacji zapewnionej bezpłatnie, ani za szkodę spowodowaną przez Państwa w wyniku niewłaściwego przestrzegania instrukcji instalacji lub niespełnienia zalecanych przez nas minimalnych wymagań systemowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty w działalności. Aplikacja służy do domowego użytku prywatnego. W przypadku używania Aplikacji do celów handlowych, biznesowych lub odsprzedaży nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa za jakąkolwiek stratę w działalności, przerwę w działalności ani utratę możliwości biznesowej.

Ograniczenia Aplikacji. Aplikacja ma na celu wyłącznie dostarczanie informacji ogólnych i pomoc w organizowaniu podróży, zakwaterowania i zwrotu wydatków w czasie udziału w Badaniu Klinicznym. Nie zawiera porad, na których można się oprzeć. Przed podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek czynności na podstawie informacji uzyskanych w Aplikacji należy zasięgnąć fachowej lub specjalistycznej porady. Dokładamy możliwych starań, aby aktualizować informacje zawarte w Aplikacji, jednak nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień, rękojmi ani gwarancji, że takie informacje są prawidłowe, pełne i aktualne.

Należy wykonywać kopie zapasowe treści i danych używanych w Aplikacji. Zalecamy wykonywanie kopii zapasowych wszelkich treści i danych używanych w połączeniu z Aplikacją w celu zabezpieczenia w razie problemów z Aplikacją.

Zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą. Jeżeli nasza obsługa Aplikacje ulegnie opóźnieniu przez zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą, wówczas jak najszybciej skontaktujemy się z Państwem, aby o tym powiadomić, i podejmiemy działania w celu ograniczenia skutków opóźnienia. Pod warunkiem że podejmiemy takie działanie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez takie zdarzenie, jednak jeżeli istnieje ryzyko znacznego opóźnienia, mogą Państwo skontaktować się z nami i zakończyć umowę. Należy pamiętać, że zakończenie umowy nie kończy udziału w Badaniu Klinicznym, które jest zarządzane niezależnie i oddzielnie.

W przypadku naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków Użytkowania możemy cofnąć Państwa prawo do używania Aplikacji.

Możemy w dowolnym czasie cofnąć Państwa prawo do używania Aplikacji, kontaktując się z Państwem, w przypadku poważnego naruszenia przez Państwa niniejszych warunków. Jeżeli możliwe jest naprawienie naruszenia, damy Państwu do tego odpowiednią możliwość.

Jeżeli cofniemy Państwa prawa do używania Aplikacji

 1. będą Państwo zobowiązani do zaprzestania wszelkich działań dozwolonych na mocy niniejszych warunków, w tym użytkowania Aplikacji;
 2. będą Państwo zobowiązani do usunięcia lub skasowania Aplikacji ze wszystkich urządzeń będących w Państwa posiadaniu i niezwłocznego zniszczenia wszystkich posiadanych kopii Aplikacji oraz powiadomienia nas o wykonaniu tych działań;
 3. możemy zdalnie uzyskać dostęp do Państwa urządzeń i usunąć z nich Aplikację.

Okres obowiązywania i zakończenie Umowy

 1. Niniejsza umowa pozostaje w mocy do momentu jej zakończenia przez nas LUB Państwa.
 2. Zakończenie niniejszej Umowy nie kończy udziału w Badaniu Klinicznym, w którym Państwa udział jest nadzorowany przez sponsora/wyznaczoną przez niego stronę trzecią, która jest niezależna od Illingworth.
 3. Mogą Państwo zakończyć niniejszą Umowę, usuwając Aplikację i wszystkie jej kopie ze swojego urządzenia mobilnego. Przed usunięciem warto się upewnić, czy wszystkie zlecenia złożone w Aplikacji zostały zrealizowane.
 4. Illingworth może wedle własnego uznania w dowolnym czasie z dowolnego lub bez żadnego powodu zawiesić lub zakończyć niniejszą Umowę za uprzednim wypowiedzeniem lub bez.

Inne istotne warunki

 1. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków użytkowania na inną organizację. W takim przypadku zawsze powiadomimy Państwa o tym na piśmie i zapewnimy, że takie przeniesienie nie naruszy Państwa praw.
 2. Przeniesienie przez Państwa swoich praw na inną osobę wymaga naszej zgody.
 3. Przeniesienie przez Państwa swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych warunków na inną osobę jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu naszej pisemnej zgody.
 4. Niniejsza umowa nie powoduje powstania jakichkolwiek praw stron trzecich do egzekwowania któregokolwiek warunku niniejszej Umowy.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, zostanie ono zmienione i zinterpretowane tak, aby w jak największym możliwym stopniu odzwierciedlać cele takiego postanowienia zgodnie z prawem właściwym, a pozostałe postanowienia zachowają pełną ważność i moc.
 6. Nawet w przypadku zwłoki w egzekwowaniu niniejszej Umowy możemy ją wyegzekwować w późniejszym terminie. Jeżeli nie nalegamy niezwłocznie na podjęcie przez Państwa jakichkolwiek działań, do których są Państwo zobowiązani na mocy niniejszych Warunków Użytkowania, lub zwlekamy z podjęciem jakichkolwiek kroków wobec Państwa w odniesieniu do naruszenia niniejszej Umowy, nie oznacza to, że nie są Państwo zobowiązani do ich wykonania, i nie wyklucza to podjęcia przez nas kroków wobec Państwa w późniejszym terminie.