Home » PatientGO Terms – Dutch

PatientGO Terms – Dutch

PatientGO

Gebruiksrechtovereenkomst (de "Overeenkomst")

Laatst herzien 23 juni 2020

Deze Gebruiksrechtovereenkomst of de Overeenkomst (samen met ons Privacybeleid) en eventuele aanvullende gebruiksvoorwaarden die bij verwijzing in de Gebruiksrechtovereenkomst zijn opgenomen, vormen gezamenlijk onze Gebruiksvoorwaarden en zijn van toepassing op uw gebruik van de PatientGO App tijdens uw deelname aan het klinisch onderzoek. De Gebruiksvoorwaarden staan los van de voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname aan het klinisch onderzoek (Klinisch Onderzoek). De PatientGO App is een mobiele applicatie waarmee u als deelnemer aan een

klinisch onderzoek slechts de vergoeding van uw reis, accommodatie en onkosten kunt beheren.

Wie wij zijn

Illingworth Research Group Limited is de eigenaar van de App en de aanbieder van de PatientGO-service (in deze Overeenkomst gezamenlijk aangeduid als "Illingworth", "we/wij", "ons" of "onze").

Als u vragen heeft over de App, ondersteuning nodig heeft of problemen ondervindt bij het gebruik van de App, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar patientgo@illingworthresearch.com.

Hoe wij met u communiceren

 • Wij nemen contact met u op via e-mail, telefoon of sms, met behulp van de door u verstrekte contactgegevens om de vergoeding van uw reis, accommodatie en/of onkosten tijdens uw deelname aan de klinische proef te boeken en te beheren.

Uw instemming om de Gebruiksvoorwaarden op te volgen geeft u recht op het volgende:

 • downloaden of een kopie van de App plaatsen op een apparaat dat voldoet aan de minimale systeemvereisten zoals hieronder beschreven:
  • voor iOS is de minimale systeemvereiste iPhone 6s/iOS 13 SDK;
  • voor android, android 6 OS en ondersteunde apparaten;
  • voor webapplicaties is de App geoptimaliseerd voor de nieuwste versies (op het moment van ontwikkeling) van Safari (Apple), Google Chrome en Microsoft Edge.
 • bekijken, gebruiken en weergeven van de App op dergelijke apparaten uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik;
 • gebruik van de meegeleverde patiënteninformatiebladen om uw installatie van de App en het toegestane gebruik ervan te ondersteunen;
 • wij geven u persoonlijk het recht om de App te gebruiken zoals hieronder onder Licentie is beschreven. U mag de App aan niemand anders overdragen voor geld, noch voor iets anders, noch gratis. Als u een apparaat verkoopt waarop de App is geïnstalleerd, bent u verplicht om de App verwijderen van het apparaat dat wordt verkocht.

Als u jonger bent dan 18 jaar.

De App is niet bedoeld voor gebruik door kinderen (een "Kind" is iedereen onder de leeftijd van 18 jaar). Wanneer een Kind deelneemt aan de klinische proef waarin de App beschikbaar wordt gesteld,  wordt deze alleen beschikbaar gesteld voor download en gebruik door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het Kind draagt, en eventuele in-app verzoeken moeten door die persoon namens het Kind worden ingediend.

Uw privacy

Wij verstrekken u bepaalde informatie over hoe wij uw persoonsgegevens (inclusief bijzondere categorieën van persoonsgegevens) verwerken en voor welke doeleinden, en over uw rechten met betrekking tot die gegevens binnen het Privacybeleid.

Houd er rekening mee dat transmissies via internet nooit volledig privé of veilig zijn en dat een bericht of informatie die u via de App verzendt, kan worden gelezen of onderschept door anderen, zelfs als er een speciale melding is dat een bepaalde transmissie gecodeerd is.

De voorwaarden van iTunes en Google Play zijn eveneens van toepassing

De manieren waarop u de App kunt gebruiken kunnen ook worden beheerd door de regels en het beleid van iTunes en Google Play die, in het geval van eventuele verschillen tussen de twee, voorrang verkrijgen..

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

Het is mogelijk dat wij de Gebruiksvoorwaarden moeten wijzigen in verband met wijzigingen in de wet of best practice, of om te kunnen omgaan met extra functies die we introduceren. We behouden ons het recht voor om onze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en we raden u aan om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op veranderingen.

Update van de App

Wij kunnen de App van tijd tot tijd automatisch updaten om de prestaties of de functionaliteit te verbeteren, om wijzigingen in het besturingssysteem weer te geven, of om veiligheidsproblemen aan te pakken. We kunnen u ook vragen om de App om deze redenen te updaten. Als u ervoor kiest om dergelijke updates niet te installeren of als u zich afmeldt voor automatische updates, is het mogelijk dat u de App niet meer kunt gebruiken.

Wanneer iemand anders eigenaar is van de telefoon of het apparaat dat u gebruikt

Als u de App downloadt of streamt naar een telefoon of ander apparaat dat niet uw eigendom is, moet u toestemming van de eigenaar hebben om dit te doen. U bent verantwoordelijk voor naleving van deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht of u de telefoon of een ander apparaat al of niet in eigendom heeft.

Licentie

De mobiele applicatiesoftware van PatientGO, de met de software meegeleverde gegevens en eventuele updates of aanvullingen daarop vormen gezamenlijk de "App". Illingworth verleent u een herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de App uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst te downloaden, te installeren en te gebruiken.

Licentiebeperkingen

U komt overeen dat u het volgende niet zult doen:

 1. de App in welke vorm dan ook verhuren, leasen, in sublicentie geven, uitlenen, verstrekken of op enige andere wijze ter beschikking stellen van anderen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 2. e App kopiëren, behalve als onderdeel van het normale gebruik van de App of wanneer dit nodig is voor back-up of operationele beveiliging;
 3. de App geheel of gedeeltelijk vertalen, samenvoegen, aanpassen, variëren, wijzigen of modificeren, of toestaan dat de App geheel of gedeeltelijk wordt gecombineerd met of wordt opgenomen in andere programma's, behalve voor zover nodig is om de App te gebruiken op apparaten zoals toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden;
 4. de App geheel of gedeeltelijk deconstrueren, decompileren, reverse-engineeren of afgeleide werkstukken creëren die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de App, of proberen om iets dergelijks te doen, behalve voor zover (op grond van artikel 50B en 296A van de Copyright, Designs and Patents Act 1988) dergelijke handelingen niet kunnen worden verboden omdat ze nodig zijn om de App te decompileren voor het verkrijgen van de informatie die nodig is om een onafhankelijk programma te maken dat met de App of een ander programma kan worden bediend (Toegestaan Doel), en mits de informatie die u tijdens dergelijke activiteiten hebt verkregen:
  1. niet onnodig zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming wordt onthuld of gecommuniceerd aan derden om het Toegestane Doel te bereiken; en
  2. niet wordt gebruikt om software te maken die substantieel vergelijkbaar is met de App; veilig wordt bewaard; en uitsluitend wordt gebruikt voor Toegestane Doel;
  3. oldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van technologiecontrole of exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de door de App gebruikte of ondersteunde technologie.

Beperking van aanvaardbaar gebruik

U bent verplicht om:

 1. de App niet op onwettige wijze, voor onwettige doeleinden of op een wijze die niet in overeenstemming is met deze voorwaarden te gebruiken, of frauduleus of kwaadwillig te handelen, bijvoorbeeld door hacken of invoegen van kwaadaardige code, zoals virussen, of schadelijke gegevens, in de App of in een besturingssysteem;
 2. geen inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden met betrekking tot uw gebruik van de App, inclusief door het verzenden van materiaal (voor zover dit gebruik niet in licentie is gegeven onder deze voorwaarden);
 3. geen materiaal te verzenden dat lasterlijk, beledigend of anderszins aanstootgevend is in verband met uw gebruik van de App;
 4. de App niet te gebruiken op een manier die onze systemen of beveiliging kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten of in gevaar brengen of die andere gebruikers kan hinderen; en
 5. geen informatie of gegevens te verzamelen of te verwerven van onze systemen of te proberen om transmissies naar of van de servers waarop de App draait te ontcijferen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele-eigendomsrechten in de App zijn wereldwijd in ons bezit en de rechten in de App worden aan u in licentie gegeven (niet verkocht). U heeft geen andere intellectuele eigendomsrechten in of op de App dan het recht om deze te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade

Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor door ons veroorzaakt te voorzien verlies en schade. Indien wij ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn wij verantwoordelijk voor door u geleden verlies of schade die een voorzienbaar gevolg is van overtreding door ons van deze voorwaarden, of die te wijten is aan nalatigheid door ons om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is te voorzien als het duidelijk is dat dit zal gebeuren of als, op het moment dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteerde, zowel wij als u wisten dat het zou kunnen gebeuren. Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze indien dit onwettig zou zijn. Dit omvat de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers, of voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken.

Wanneer wij aansprakelijk zijn voor schade aan uw eigendommen. Als defecte digitale inhoud die wij hebben geleverd een apparaat of digitale inhoud die u toebehoort beschadigt, zullen wij de schade repareren of aan u een vergoeding betalen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies op te volgen om een gratis aangeboden update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct heeft opgevolgd of doordat u de door ons geadviseerde minimale systeemvereisten niet heeft geïmplementeerd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. De App is voor huishoudelijk en privégebruik. Als u de App gebruikt voor een commercieel of zakelijk doel of voor wederverkoop, zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving, verlies van zaken, onderbreking van de bedrijfsuitoefening of verlies van zakelijke kansen.

Beperkingen van de App De App is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en om u te helpen bij het regelen van uw reis, accommodatie en onkostenvergoedingen tijdens uw deelname aan de klinische proef. De App biedt geen advies waarop u dient te vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt of nalaat op basis van informatie die u via de App hebt verkregen. Hoewel wij ons redelijke inspanningen getroosten om de informatie die door de App wordt verstrekt te updaten, geven wij geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, dat dergelijke informatie nauwkeurig, volledig of up-to-date is.

Maak een back-up van de inhoud en gegevens die met de App worden gebruikt. Wij adviseren u een back-up te maken van alle inhoud en gegevens die in verband met de App worden gebruikt, om uzelf te beschermen in geval van problemen met de App.

Gebeurtenissen buiten onze controle. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen buiten onze controle. Als onze ondersteuning voor de App wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten onze controle, nemen we zo snel mogelijk contact met u op om u te informeren en nemen we maatregelen om het effect van de vertraging te minimaliseren. Op voorwaarde dat wij dit doen zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door de gebeurtenis, maar als er een risico is op aanzienlijke vertraging kunt u contact met ons opnemen om uw contract met ons te beëindigen. Houd er rekening mee dat het beëindigen van uw contract met ons geen einde maakt aan uw deelname aan het klinisch onderzoek dat onafhankelijk en afzonderlijk wordt beheerd.

Wij kunnen uw recht om de App te gebruiken beëindigen als u deze gebruiksvoorwaarden schendt.

Indien u een ernstige schending van deze voorwaarden begaat kunnen wij kunnen uw recht om de App te gebruiken te allen tijde beëindigen door contact met u op te nemen.. Als wat u hebt gedaan kan worden gecorrigeerd, zullen wij u een redelijke gelegenheid bieden om dit te doen.

Als wij uw recht op gebruik van de App beëindigen

 1. u dient alle activiteiten die op grond van deze voorwaarden zijn toegestaan, inclusief uw gebruik van de App, stopzetten;
 2. u dient de App te verwijderen van alle apparaten die u in uw bezit heeft en onmiddellijk alle kopieën van de App die u heeft te vernietigen en ons te bevestigen dat u dit heeft gedaan;
 3. wij kunnen op afstand toegang krijgen tot uw apparaten en de App verwijderen.

Termijn en beëindiging

 1. Deze overeenkomst blijft van kracht totdat deze door u OF door ons wordt beëindigd.
 2. Beëindiging van deze Overeenkomst beëindigt niet uw inschrijving voor het klinisch onderzoek waarvan de deelname wordt verzorgd door de sponsor/de door de sponsor aangewezen derde partij, die onafhankelijk is van Illingworth.
 3. U kunt deze Overeenkomst ook beëindigen door de applicatie en alle kopieën daarvan van uw mobiele apparaat te verwijderen. Wij raden u aan om ervoor te zorgen dat alle verzoeken die met behulp van de App worden ingediend zijn afgehandeld voordat u dit doet.
 4. Illingworth kan, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, deze Overeenkomst met of zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of beëindigen.

Andere belangrijke voorwaarden

 1. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We zullen u altijd schriftelijk informeren als dit gebeurt en ervoor zorgen dat de overdracht geen afbreuk doet aan uw rechten.
 2. U heeft onze toestemming nodig om uw rechten aan iemand anders over te dragen.
 3. U kunt uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden alleen overdragen aan iemand anders als wij daar schriftelijk mee akkoord gaan.
 4. Deze overeenkomst geeft geen aanleiding tot rechten aan derden om enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen.
 5. Indien een bepaling van deze Overeenkomst als onafdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal deze worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van de relevante bepaling binnen het kader van de wet zoveel mogelijk te realiseren en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.
 6. Als wij het afdwingen van deze Overeenkomst uitstellen behouden wij ons het recht om deze op een later tijdstip af te dwingen. Als we er niet onmiddellijk op aandringen om iets te doen wat u volgens deze Gebruiksvoorwaarden verplicht bent om te doen, of als we stappen tegen u in verband met schending door u van deze Overeenkomst uitstellen, ontslaat u dit niet van uw verplichtingen en belet het ons niet om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen.