Home » PatientGO Terms – Czech

PatientGO Terms – Czech

PatientGO

Licenční smlouva s koncovým uživatelem ("EULA“ nebo "Smlouva“)

Poslední aktualizace 23. června 2020

Tato EULA nebo Dohoda (spolu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů) a jakékoli další podmínky použití začleněné odkazem na smlouvu EULA, jsou společně našimi Podmínkami použití) a vztahují se na vaše používání aplikace PatientGO během vaší účasti na klinické studii. Podmínky použití jsou odlišné od jakýchkoli podmínek, které upravují vaši účast v klinickém hodnocení (Klinická studie). PatientGO App je mobilní aplikace, která vám jako účastníkovi klinické studie umožňuje spravovat pouze dopravu, ubytování a úhradu výdajů.

Kdo jsme

Illingworth Research Group Limited je vlastníkem aplikace a poskytovatelem služby PatientGO (v této Smlouvě společně označované jako „Illingworth“, „my“, „nás“ nebo „naše“).

Máte-li jakékoli dotazy, požádejte o podporu. Případně, pokud máte problémy s používáním aplikace, kontaktujte nás na e-mailu patientgo@illingworthresearch.com

Jak s vámi budeme komunikovat

 • Během vaší účasti na klinické studii vás budeme kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo pomocí SMS s využitím kontaktních údajů, které jste nám poskytli, za účelem rezervace a správy cestovních náhrad, ubytování a/nebo úhrady nákladů.

Na oplátku za souhlas s dodržováním Podmínek použití můžete:

 • stáhnout nebo zkopírovat aplikaci do jakéhokoli zařízení, které splňuje níže uvedené minimální požadavky na systém:
  • pro iOS jsou minimální systémové požadavky iPhone 6s / iOS 13 SDK;
  • pro android, android 6 OS a podporovaná zařízení;
  • pro webové aplikace je aplikace optimalizována pro nejnovější verze (v době vývoje) Safari (Apple), Google Chrome a Microsoft Edge.
 • prohlížet, používat a zobrazovat aplikaci v takových zařízeních pouze pro vaše osobní účely;
 • používat poskytnuté informační listy pacientů k podpoře instalace a povoleného používání aplikace;
 • Osobně vám udělujeme právo používat aplikaci, jak je uvedeno níže v licenciLicenci. Aplikaci nesmíte převést na nikoho jiného, ať už za peníze, za cokoli jiného nebo zdarma. Pokud prodáváte jakékoli zařízení, na kterém je aplikace nainstalována, musíte ji z tohoto zařízení odebrat.

Pokud je vám méně než 18 let

Aplikace není určena pro děti („Dítě“ je kdokoli mladší 18 let). Pokud se dítě účastní klinické studie, ve které je aplikace zpřístupněna, smí tuto aplikaci stáhnout a používat pouze osoba, která za dítě nese rodičovskou odpovědnost, a všechny žádosti v aplikaci musí jménem dítěte podat tato osoba.

Vaše soukromí

Poskytujeme vám určité informace o tom, jak a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje (včetně údajů zvláštní kategorie) a jaká jsou vaše práva v souvislosti s těmito údaji v rámci zásad ochrany osobních údajů.

Mějte na paměti, že internetové přenosy nejsou nikdy zcela soukromé ani dokonale zabezpečené a že jakékoli zprávy nebo informace, které odešlete pomocí aplikace, mohou být přečteny nebo zachyceny, i když je uživatel upozorněn na to, že je přenos šifrován.

Platí také podmínky použití iTunes a Google Play

Používání aplikace může být také podmíněno dodržováním pravidel a zásad iTunes a Google Play a pokud existuje rozpor, použijí se tato pravidla.

Změny Podmínek použití

Je možné, že budeme muset změnit Podmínky použití tak, aby odrážely změny v zákonech nebo osvědčených postupech nebo v souvislosti s uvedením doplňkových funkcí. Vyhrazujeme si právo na změnu našich Podmínek použití a doporučujeme vám pravidelně kontrolovat, zda Podmínky použití neobsahují změny.

Aktualizace aplikace

Čas od času můžeme aplikaci automaticky aktualizovat, abychom zlepšili její fungování, rozšířili funkce a reagovali na změny operačního systému nebo na problémy se zabezpečením adres. Případně vás z těchto důvodů můžeme požádat o aktualizaci aplikace. Pokud se rozhodnete takové aktualizace neinstalovat nebo pokud zrušíte automatické aktualizace, pravděpodobně nebudete moci aplikaci nadále používat.

Pokud používáte telefon nebo zařízení, které vlastní někdo jiný

Pokud stáhnete nebo streamujete aplikaci do jakéhokoli telefonu nebo jiného zařízení, které nevlastníte, musíte k tomu mít povolení vlastníka. Bez ohledu na to, zda telefon či jiné zařízení vlastníte, budete odpovídat za dodržování těchto Podmínek použití.

Licence

Mobilní aplikace PatientGO, data dodávaná s tímto softwarem a veškeré aktualizace nebo doplňky tohoto softwaru jsou souhrnně nazývány „Aplikace“. Společnost Illingworth vám uděluje odvolatelnou, nevýhradní, nepřenosnou, omezenou licenci na stahování, instalaci a používání aplikace výhradně pro osobní, nekomerční účely, přesně v souladu s podmínkami této dohody.

Licenční omezení

Souhlasíte s tím, že nebudete:

 1. pronajímat, pronajímat, sublicencovat, půjčovat, poskytovat nebo jinak zpřístupňovat aplikaci v jakékoli formě, zcela nebo částečně jakékoli osobě bez našeho předchozího písemného souhlasu;
 2. kopírovat aplikaci s výjimkou případů, kdy je to součástí běžného používání aplikace nebo pokud je to nezbytné pro účely zálohování nebo provozní bezpečnosti;
 3. překládat, slučovat, přizpůsobovat, měnit, pozměňovat nebo upravovat celou nebo jakoukoli část aplikace, ani neumožníte, aby aplikace nebo její část byla kombinována s jinými programy nebo se do nich začlenila, s výjimkou případů, kdy je to nutné k použití aplikace na zařízeních, jak je povoleno v těchto Podmínkách použití;
 4. rozebírat, dekompilovat, zpětně analyzovat ani vytvářet odvozená díla na základě celé nebo jakékoli části aplikace ani se o takové věci nebudete pokoušet, s výjimkou rozsahu, ve kterém (na základě paragrafů 50B a 296A Zákona o autorských právech, vzorech a patentech z roku 1988) nelze takovou činnost zakázat, protože je to nezbytné k dekompilaci aplikace za účelem získání informací nezbytných k vytvoření nezávislého programu, který lze provozovat s aplikací nebo s jiným programem (povolený cíl), a za předpokladu, že informace, které během těchto aktivit získáte:
  1. nebudou prozrazeny ani sděleny bez našeho předchozího písemného souhlasu žádné třetí straně, která tyto informace nepotřebuje za účelem dosažení povoleného cíle;
  2. nebudou použity k vytváření žádného softwaru, který je ve svém vyjádření v podstatě podobný aplikaci; budou stále v bezpečí a budou použity pouze pro povolený cíl;
  3. budou v souladu s platnými zákony a předpisy týkající se kontroly nebo vývozu technologií, které se vztahují na technologii používanou nebo podporovanou aplikací.

Omezení přijatelného použití

Nesmíte:

 1. aplikaci používat žádným nezákonným způsobem, k žádnému nezákonnému účelu nebo jakýmkoli způsobem, který by byl v rozporu s těmito podmínkami, ani jednat podvodně nebo škodlivě, například hacknutím nebo vložením škodlivého kódu, jako jsou viry nebo škodlivá data, do Aplikace nebo jakéhokoli operačního systému;
 2. porušovat naše práva duševního vlastnictví ani práva jakékoli třetí strany v souvislosti s vaším používáním aplikace, a to ani poskytnutím jakéhokoli materiálu (pokud takové použití není licencováno podle těchto podmínek);
 3. přenášet žádný materiál, který je v souvislosti s používáním aplikace pomlouvačný, urážlivý nebo jinak nevhodný;
 4. používat aplikaci způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit, narušit nebo ohrozit naše systémy nebo zabezpečení nebo narušit jiné uživatele; a
 5. shromažďovat nebo těžit jakékoli informace nebo data z našich systémů nebo se pokoušet dešifrovat jakékoli přenosy na nebo ze serverů, na nichž je spuštěna aplikace.

Práva k duševnímu vlastnictví

Všechna práva duševního vlastnictví v aplikaci po celém světě patří nám a práva v aplikaci jsou na vás licencována (nebyla vám prodána). Nemáte žádná práva duševního vlastnictví v nebo k aplikaci, kromě práva používat je v souladu s podmínkami této dohody.

Naše odpovědnost za utrpěnou škodu

Jsme zodpovědní za předvídatelné ztráty a škody, které jsme způsobili. Pokud tyto podmínky nedodržíme, neseme odpovědnost za ztrátu nebo poškození, které utrpíte a které je předvídatelným důsledkem našeho porušování těchto podmínek nebo našeho opomenutí použít přiměřenou péči a dovednosti. Nejsme však odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo poškození, kterou nebylo možné předvídat. Ztráta nebo poškození je předvídatelné, pokud je buď zřejmé, že nastane, nebo pokud jsme v době, kdy jste přijali tyto Podmínky použití, věděli, že může nastat. Nevylučujeme ani nijak neomezujeme naši odpovědnost vůči vám, pokud by to bylo nezákonné. To zahrnuje odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zprostředkovatelů nebo subdodavatelů nebo za podvod či podvodné nepravdivé prohlášení.

Kdy jsme odpovědní za poškození vašeho majetku. Pokud vadný digitální obsah, který jsme dodali, poškodí zařízení nebo digitální obsah, který vám náleží, opravíme poškození nebo vám zaplatíme náhradu. Nebudeme však odpovědní za škody, kterým jste se mohli vyhnout, pokud se řídíte našimi radami a používáte bezplatnou aktualizaci, ani za škody, které byly způsobeny nedodržením pokynů k instalaci nebo nesplněním doporučených minimálních požadavků na systém.

Nejsme odpovědní za obchodní ztráty. Aplikace je určena pro domácí a soukromé použití. Používáte-li aplikaci pro jakýkoli komerční, obchodní nebo další prodejní účel, nebudeme mít vůči vám žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti.

Omezení aplikace. Aplikace je poskytována výhradně za účelem poskytování obecných informací a jako podpora správy vaší dopravy, ubytování a úhrady výdajů během vaší účasti na klinické studii. Neposkytuje rady, kterými byste se měli řídit. Jakékoli jednání na základě informací získaných z aplikace konzultujte s odborníkem nebo specialistou. Přestože vynakládáme přiměřené úsilí, aby informace poskytované aplikací byly aktuální, neprohlašujeme ani nezaručujeme, výslovně ani odvozeně, že tyto informace jsou přesné, úplné nebo aktuální.

Zálohujte prosím obsah a data použitá v aplikaci. Doporučujeme zálohovat veškerý obsah a data použitá v souvislosti s aplikací, abyste v případě problémů s aplikací zabránili jejich ztrátě.

Události mimo naši kontrolu. Nejsme zodpovědní za události mimo naši kontrolu. Pokud dojde ke zpoždění naší podpory v důsledku událostí mimo naši kontrolu, budeme vás kontaktovat co nejdříve, abychom vás informovali, a podnikneme kroky k minimalizaci důsledků zpoždění. Pokud se tak stane, nebudeme odpovídat za zpoždění způsobená událostí, ale pokud existuje riziko podstatného zpoždění, můžete nás kontaktovat a ukončit s námi smlouvu. Vezměte prosím na vědomí, že ukončení vaší smlouvy s námi neukončí vaši účast v klinické zkoušce, která je řízena nezávisle a samostatně.

Pokud porušíte tyto Podmínky použití, můžeme ukončit vaše práva na používání aplikace.

Vaše práva na používání aplikace můžeme kdykoli ukončit tím, že vás budeme kontaktovat, pokud vážně porušíte tyto podmínky. Pokud lze to, co jste udělali, napravit, dáme vám k tomu přiměřenou příležitost.

Pokud ukončíme vaše práva na používání aplikace,

 1. musíte ukončit veškeré činnosti povolené těmito podmínkami, včetně používání aplikace;
 2. musíte odstranit nebo odebrat aplikaci ze všech zařízení, která vlastníte, a okamžitě zničit všechny kopie aplikace, které máte, a potvrdit nám, že jste tak učinili;
 3. můžeme vzdáleně přistupovat k vašim zařízením a aplikaci z nich odebrat.

Doba trvání a ukončení smlouvy

 1. ato Smlouva zůstává v platnosti, dokud ji nezrušíte vy NEBO my.
 2. Ukončením této smlouvy se neruší vaše účast na klinické studii, na kterou dohlíží sponzor / jím jmenovaná třetí strana, která je nezávislá na společnosti Illingworth.
 3. Tuto Smlouvu můžete také ukončit odstraněním Aplikace a všech jejích kopií z vašeho mobilního zařízení. Doporučujeme, abyste se ujistili, že všechny žádosti podané pomocí aplikace byly před tím splněny.
 4. Společnost Illingworth může podle svého výhradního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu i bez uvedení důvodu pozastavit nebo ukončit tuto smlouvu s předchozím oznámením nebo bez.

Další důležité podmínky

 1. Na základě těchto podmínek použití můžeme převést naše práva a povinnosti na jinou organizaci. Pokud k tomu dojde, vždy vám to písemně oznámíme a zajistíme, aby převod neovlivnil vaše práva.
 2. K převodu vašich práv na někoho jiného potřebujete náš souhlas.
 3. Vaše práva nebo povinnosti podle těchto podmínek můžete převést na jinou osobu pouze tehdy, pokud s tím budeme písemně souhlasit.
 4. Tato smlouva nezakládá žádná práva třetí osobě k vymáhání jakékoli podmínky této dohody.
 5. Pokud bude jakékoli ustanovení této Smlouvy považováno za nevymahatelné nebo neplatné, bude toto ustanovení změněno a vykládáno tak, aby bylo dosaženo cílů takového ustanovení v co největší míře podle platných právních předpisů, a zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.
 6. Pokud se s vymáháním ustanovení této Smlouvy zpozdíme, přesto ji budeme moci vymáhat později. Nebudeme-li okamžitě trvat na tom, že uděláte cokoli, co podle těchto Podmínek použití musíte udělat, nebo pokud se v souvislosti s porušením této Smlouvy opozdíme s podniknutím kroků proti vám, neznamená to, že tato opatření nemusíte učinit a nebrání nám to, abychom kroky proti vám podnikli později.