Home » PatientGO Terms – Bulgarian

PatientGO Terms – Bulgarian

PatientGO

Лицензионно споразумение с краен потребител ("ЛСКП“ или "Споразумение“)

Последна актуализация от 23 юни 2020 г.

Това ЛСКП или Споразумение (заедно с нашата Политика за поверителност) и всички допълнителни условия за използване, включени чрез препращане в ЛСКП, са заедно нашите Условия за използване) и се прилагат спрямо използването от Ваша страна на приложението PatientGO по време на участието Ви в клиничното изпитване. Условията за използване са отделни от всякакви условия, които уреждат участието Ви в клиничното изпитване (Клинично изпитване). Приложението PatientGO е мобилно приложение, което Ви позволява, като участник в Клинично изпитване, да управлявате единствено своето пътуване, настаняване и възстановяване на разходи.

Кои сме ние

Illingworth Research Group Limited е притежателят на приложението и доставчикът на услугата PatientGO (заедно наричани "Illingworth“, "ние“, "нас“ или "наш“ в това споразумение).

Ако имате някакви въпроси относно приложението, нуждаете се от поддръжка или изпитвате каквито и да са проблеми при използването на приложението, моля да се свържете с нас по електронна поща на patientgo@illingworthresearch.com

Как ще комуникираме с Вас

 • Ние ще се свържем с Вас по електронна поща, телефон или със SMS, като използваме данните за контакт, които сте ни предоставили, за да резервираме и управляваме пътуването, настаняването и/или възстановяването на разходите по време на Вашето участие в клиничното изпитване.

В замяна на Вашето съгласие да спазвате Условията за използване, Вие можете да:

 • свалите копие на приложението на което и да е устройство, отговарящо на минималните системни изисквания, както е посочено по-долу:
  • за iOS, минималното системно изискване е iPhone 6s/iOS 13 SDK;
  • за android, android 6 OS и поддържани устройства;
  • за уеб приложения, приложението е оптимизирано за последните версии (в момента на разработване) на Safari (Apple), Google Chrome и Microsoft Edge.
 • преглеждате, използвате и показвате приложението на тези устройства само за Ваши лични цели;
 • използвате предоставените таблици с информация за пациента, за да подпомогнете Вашата инсталация на приложението и неговото позволено използване;
 • ние Ви даваме лично правото да използвате приложението съгласно посоченото по-долу в Лиценз. Вие не можете да прехвърляте приложението на някой друг, независимо дали срещу пари, срещу нещо друго или безплатно. Ако продадете което и да е устройство, на което е инсталирано приложението, Вие трябва да премахнете приложението от продаваното устройство.

Ако сте на възраст под 18 години

Приложението не е предназначено за използване от деца ("Дете“ е всяко лице на възраст под 18 години). Когато в клиничното изпитване, в което се предоставя приложението, участва дете, приложението се предоставя за сваляне и използване само на лицето, упражняващо родителската отговорност спрямо детето и всякакви искания в рамките на приложението трябва да се отправят от това лице от името на детето.

Неприкосновеност на Вашия личен живот

Ние Ви предоставяме определена информация за това как обработваме Вашите лични данни (включително специални категории данни) и за какви цели, и Вашите права във връзка с тези данни в рамките на Политиката за поверителност.

Имайте предвид, че предаванията по интернет никога не са напълно неприкосновени или сигурни и че всяко съобщение или информация, които изпращате чрез приложението, могат да бъдат прочетени или прихванати от други, дори ако има специално уведомление, че конкретното предаване е криптирано.

Условията на iTunes и Google Play също се прилагат

Начините, по които можете да използвате приложението, могат също да бъдат предмет на уредба от условията и политиките на iTunes и Google Play и тези правила или политики ще се прилагат вместо тези условия, когато има разлики между тях.

Изменения в условията за използване

Може да се наложи да изменим Условията за използване, за да отразим изменения в закона или най-добрата практика, или за да уредим допълнителни характеристики, които въвеждаме. Ние си запазваме правото да изменяме нашите Условия за използване и бихме Ви насърчили да проверявате редовно Условията за използване за каквито и да било изменения.

Актуализация на приложението

В различни моменти можем автоматично да актуализираме приложението, за да подобрим работата, да повишим функционалността, да отразим изменения в операционната система или за да се уредят въпроси, свързани със сигурността. Алтернативно ние можем да поискаме от Вас да актуализирате приложението поради тези причини. Ако изберете да не инсталирате тези актуализации или ако се откажете от автоматичните актуализации, може да не сте в състояние да продължите да използвате приложението.

Ако някой друг е собственик на телефона или устройството, което използвате

Ако свалите или пуснете приложението на който и да е телефон или друго устройство, което не е Ваша собственост, Вие трябва да имате разрешението на собственика да направите това. Вие ще носите отговорност за спазването на тези Условия за използване, независимо дали сте или не сте собственик на телефона или на другото устройство.

Лиценз

Мобилният приложен софтуер PatientGO, данните, предоставени със софтуера и всякакви актуализации или допълнения към него, са наричани заедно "Приложение“. Illingworth Ви предоставя отменим, неизключителен, непрехвърлим, ограничен лиценз да сваляте, инсталирате и използвате приложението единствено за Ваши лични, нетърговски цели, при строго спазване на условията на това Споразумение.

Ограничения на лиценза

Вие се съгласявате, че няма:

 1. да отдавате под наем, на лизинг, да сублицензирате, давате назаем, предоставяте или по друг начин да давате на разположение приложението под каквато и да е форма, било то изцяло или отчасти, на никое лице без предварителното писмено съгласие от наша страна;
 2. да копирате приложението, освен като част от нормалното използване на приложението, или когато това е необходимо за целите на създаването на резервно копие или за целите на оперативната сигурност;
 3. да превеждате, сливате, адаптирате, изменяте, променяте или модифицирате цялото или каквато и да е част от приложението, нито да позволявате приложението или каквато и да е част от него да бъдат комбинирани със или да се инкорпорират в каквито и да било други програми , освен доколкото е необходимо за използването на приложението на устройства, както е позволено в тези Условия за използване;
 4. да деасемблирате, декомпилирате, подлагате на обратен инженеринг или да създавате производни произведения на база на цялото приложение или на каквато и да е част от него, нито да се опитвате да извършите каквито и да било такива неща, освен доколкото (по силата на членове 50B и 296A от Закона за авторското право, дизайните и патентите от 1988 г.) тези действия не могат да бъдат забранени, тъй като те са необходими за декомпилирането на приложението, за да се получи информацията, необходима, за да се създаде независима програма, която може да бъде оперирана с приложението или с друга програма (Разрешена цел), и при условие че получената от Вас по време на тези дейности информация:
  a) не се разкрива или съобщава без нашето предварително съгласие пред никое трето лице, на което не е необходимо да бъде разкрита или съобщена, за да се постигне Разрешената цел; и
  б)     не се използва за създаването на какъвто и да е софтуер, който е по същество подобен по своето проявление на приложението; се съхранява по сигурен начин; и се използва само за Разрешената цел;
  в)     е в съответствие с всички приложими закони и подзаконови нормативни актове в областта на технологичния контрол и износа, които се прилагат спрямо технологията, използвана или поддържана от приложението.

Приемливи ограничения на използването

Вие трябва:

 1. да не използвате приложението по никакъв незаконен начин, за никаква незаконна цел или по никакъв начин, който не е в съответствие с тези условия, както и да не действате по измамен или злонамерен начин, например, да извършите хакерство или да въведете злонамерен код, като вируси или вредни данни, в приложението или в която и да е операционна система;
 2. да не нарушавате нашите права на интелектуална собственост или тези на трето лице във връзка с използването от Ваша страна на приложението, включително чрез предоставянето на какъвто и да е материал (доколкото това използване не е лицензирано от тези условия);
 3. да не предавате никаква материал, който е клеветящ, обиден или по друг начин нежелателен във връзка с използването от Ваша страна на приложението;
 4. да не използвате приложението по начин, който би могъл да увреди, деактивира, претовари, накърни или компрометира нашите системи или сигурност, или да взаимодействате с други ползватели; и
 5. да не събирате или придобивате никаква информация или данни от нашите системи, както и да не се опитвате да дешифрирате каквито и да било предавания към или от сървърите, работещи с приложението.

Права на интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост върху приложението в цял свят принадлежат на нас и правата върху приложението са лицензирани (не са продадени) на Вас. Вие не притежавате права на интелектуална собственост върху приложението, с изключение на правото да го използвате в съответствие с условията на това Споразумение.

Нашата отговорност за претърпени от Вас загуба или увреждане

Ние носи отговорност към Вас за предвидими загуби и увреждане, причинени от нас. Ако не спазим тези условия, носим отговорност за загуба или увреждане, които Вие претърпявате и които са предвидим резултат от наше нарушение на тези Условия за използване или от неполагане от наша страна на разумна грижа и умения, но ние не носим отговорност за каквато и да е загуба или увреждане, които не са предвидими. Загуба или увреждане са предвидими, ако е очевидно, че те ще настъпят или, ако в момента, в който сте приели тези Условия за използване, и ние, и Вие сме знаели, че те могат да настъпят. Ние не изключваме или ограничаваме по никакъв начин нашата отговорност, когато би било незаконно да направим това. Тук се включва отговорност за смърт или телесно увреждане, причинени от наша небрежност или от небрежността на наши служители, агенти или подизпълнители или за измама, или измамна невярна декларация.

Кога сме отговорни за увреждане на Ваше имущество. Ако дефектно цифрово съдържание, което ние сме предоставили, причини вреди на устройство или на цифрово съдържание, което принадлежи на Вас, ние или ще отстраним вредата, или ще Ви заплатим обезщетение. Ние обаче няма да носим отговорност за вреди, които Вие сте могли да избегнете, следвайки нашия съвет да приложите актуализация, предложена Ви безплатно, или за вреди, които са били причинени от това, че не сте следвали правилно указанията за инсталиране или за покриване на минималните системни изисквания, препоръчани от нас.

Ние не носим отговорност за бизнес загуби. Приложението е за вътрешно и лично ползване. Ако използвате приложението за каквато и да е търговска, бизнес или свързана с препродажба цел, ние няма да носим отговорност към Вас за каквато и да е загуба на печалба, загуба на дейност, прекъсване на дейността или загуба на бизнес възможност.

Ограничения на приложението Приложението се предоставя единствено за обща информация и за да Ви помогне да организирате Вашето пътуване, настаняване и възстановяването на Вашите разходи по време на участието Ви в клиничното изпитване. То не предоставя съвет, на който следва да разчитате. Вие трябва да получите професионален съвет или съвет от специалист, преди да предприемете или да се въздържите от каквото и да е действие на базата на информация, получена от приложението. Макар да полагаме разумни усилия да актуализираме информацията, предоставена от приложението, ние не извършваме декларации, нито даваме някакви гаранции — били те изрични или подразбиращи се — че тази информация е точна, пълна или актуална.

Моля, създайте резервно копие на съдържанието и на данните, използвани с приложението. Ние препоръчваме да направите резервно копие на всяко съдържание и данни, използвани във връзка с приложението, за да се защитите в случай на проблеми с приложението.

Събития извън нашия контрол. Не носим отговорност за събития извън нашия контрол. Ако нашата поддръжка за приложението се забави поради събитие извън нашия контрол, ние ще се свържем с Вас възможно най-бързо, за да Ви уведомим и ще предприемем мерки, за да сведем до минимум ефекта от забавянето. При условие че направим това, ние няма да носим отговорност за забавяния, причинени от събитието, но ако има риск от съществено забавяне, Вие можете да се свържете с нас, за да прекратите договора си с нас. Моля да имате предвид, че прекратяването на Вашия договор с нас няма да прекрати участието Ви в клиничното изпитване, което се управлява независимо и отделно.

Ние можем да прекратим Вашите права да използвате приложението, ако Вие нарушите тези Условия за използване.

Ние можем да прекратим правата Ви да използвате приложението във всеки един момент, като се свържем с Вас, ако сте допуснали сериозно нарушение на тези условия. Ако извършеното от Вас може да бъде коригирано, ние ще Ви дадем разумна възможност да сторите това.

Ако прекратим Вашите права за използване на приложението

 1. Вие трябва да спрете всички дейности, разрешени от тези условия, включително използването от Ваша страна на приложението;
 2. Вие трябва да изтриете или да премахнете приложението от всички намиращи се във Ваше владение устройства и незабавно да унищожите всички копия на приложението, с които разполагате, и да ни потвърдите, че сте сторили това;
 3. ние можем да осъществим дистанционен достъп до Вашите устройства и да премахнем приложението от тях.

Срок и прекратяване

 1. Това Споразумение остава в сила докато бъде прекратено от Вас ИЛИ от нас.
 2. Прекратяването на това Споразумение няма да прекрати записването Ви за клиничното изпитване, по което Вашето участие се надзирава от възложителя/назначеното от него трето лице, което е независимо от Illingworth.
 3. Вие също може да прекратите това Споразумение, като изтриете приложението и всички копия от него от Вашето мобилно устройство. Ние Ви насърчаваме да се уверите, че всички искания, отправени чрез приложението, са били изпълнени, преди да направите това.
 4. Illingworth може, по своя изключителна преценка, във всеки един момент и поради каквато и да е причина или без причина, да спре или прекрати това Споразумение със или без предизвестие.

Други важни условия

 1. Ние можем да прехвърлим нашите права и задължения по тези Условия за използване на друга организация. Ние винаги ще Ви съобщаваме в писмена форма, ако това се случи, и ще гарантираме, че прехвърлянето няма да засегне Ваши права.
 2. Вие се нуждаете от нашето съгласие, за да прехвърлите Вашите права на някой друг.
 3. Вие можете да прехвърлите Вашите права или Вашите задължения по тези условия на друго лице само ако ние се съгласим в писмена форма.
 4. Това споразумение не поражда никакви права за никое трето лице да приведе в изпълнение никое условие на това Споразумение.
 5. Ако която и да е разпоредба на това Споразумение бъде обявена за неприемлива или недействителна, тази разпоредба ще бъде изменена и тълкувана, така че да изпълнява целите на тази разпоредба във възможно най-голяма степен съгласно приложимото право, а останалите разпоредби ще останат в пълна сила и действие.
 6. Дори ако се забавим при привеждането в изпълнение на това Споразумение, ние все пак можем да го приведем в изпълнение по-късно. Ако не настоим незабавно да извършите нещо, което се изисква да извършите съгласно тези Условия за използване, или ако се забавим при предприемането на мерки срещу Вас по отношение на извършено от Вас нарушение на това Споразумение, това няма да означава, че не трябва да правите тези неща и няма да ни попречи да предприемем мерки срещу Вас в по-късен момент.