Home » PatientGO Privacy Policy – Polish

PatientGO Privacy Policy – Polish

english

PatientGO – Zasady Ochrony Prywatności

Spółka Illingworth Research Group Limited została poproszona przez sponsora badania klinicznego/wyznaczoną przez niego stronę trzecią o pomoc w organizacji podróży, zakwaterowania lub wydatków związanych z Państwa badaniem klinicznym (Badaniem Klinicznym). W tym celu konieczne jest, abyśmy gromadzili, przechowywali i udostępniali Państwa dane osobowe jako „podmiot przetwarzający dane”. To oznacza, że posiadamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

Te zasady określają sposób, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu świadczenia Usługi obejmującej podróż, zakwaterowanie i zwrot wydatków (zwanej także PatientGO) zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) i przepisami dotyczącymi ochrony danych. Niniejsze zasady dotyczą wyłącznie uczestników, którzy będą korzystać z Usługi. Dane osobowe przekazane nam przez Państwa w czasie korzystania z Aplikacji są odrębne i niezależne od Badania Klinicznego, jak wskazano w Państwa dokumentach zgody, prowadzonego przez sponsora Badania Klinicznego/wyznaczoną przez niego stronę trzecią.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi zasadami, aby zrozumieć nasze działania dotyczące Państwa danych osobowych i sposobu, w jaki je wykorzystujemy w związku z Aplikacją oraz korzystaniem przez Państwa z Usługi.

 

Zgoda na zainstalowanie Aplikacji

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych mamy obowiązek przekazać Państwu określone informacje o nas, sposobie i celu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa prawach związanych z danymi osobowymi.

Instalując Aplikację, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych i Szczególnych Kategorii danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane z paszportu, informacje finansowe i medyczne), jak podano w niniejszych zasadach.

Jak wycofać zgodę

Mogą Państwo zmienić zdanie i wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, kontaktując się z nami pod adresem PatientGO@illingworthresearch.com. Nie będzie to mieć jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody. Należy pamiętać, że wycofanie zgody może ograniczyć naszą zdolność do realizacji zleceń składanych przez Państwa w Aplikacji, np. zwrotu kosztów.

Wstęp

Niniejsze zasady (wraz z umową licencyjną użytkownika końcowego dostępną pod adresem https://illingworthresearch.com/patientgo-terms (EULA) oraz wszelkimi innymi warunkami użytkowania włączonymi do EULA przez odniesienie, łącznie Warunkami Użytkowania) dotyczą korzystania przez Państwa z:

 • aplikacji mobilnej PatientGO wersji 1 (Aplikacji) dostępnej w Google Play oraz Apple Store. Po pobraniu lub przesłaniu kopii Aplikacji na swój telefon komórkowy lub urządzenie mobilne (Urządzenie).
 • usługi PatientGO dostępnej w Aplikacji (Usługi) dostępnej na Stronie Aplikacji lub innych naszych stronach (Stronach Usług). Niniejsze zasady określają podstawę, na której będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe (w tym Szczególne Kategorie danych osobowych) zebrane od Państwa lub otrzymane od Państwa.
 • Aplikacja nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci („Dziecko” to osoba poniżej 18. roku życia), a jeżeli uczestnikiem Badania Klinicznego jest Dziecko, które zamierza korzystać z Aplikacji i Usługi, Aplikacja jest udostępniana, a Usługi są świadczone wyłącznie, jeżeli Użytkownikiem Aplikacji jest osoba sprawująca opiekę rodzicielską nad Dzieckiem. Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszymi zasadami dotyczącymi Państwa danych osobowych (w tym Szczególnych Kategorii danych osobowych) oraz sposobem ich przetwarzania i zrozumienie ich.

 

Ważne informacje i kim jesteśmy

Illingworth Research Group Limited to administrator danych, który jest odpowiedzialny za Państwa dane osobowe (zwany w niniejszych zasadach łącznie „Illingworth”, „my”, „nas”, „nasz” itp.).

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt z nami z użyciem poniższych danych kontaktowych.

 

Dane kontaktowe

Nasze pełne dane:

 • Pełna nazwa podmiotu prawnego: Illingworth Research Group Limited
 • Adres e-mail: PatientGO@illingworthresearch.com
 • Adres pocztowy: Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, Wielka Brytania

Mają Państwo zawsze prawo do złożenia skargi do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), brytyjskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych lub innego kompetentnego organu nadzorczego w państwie członkowskim UE w przypadku pobrania Aplikacji poza Wielką Brytanią.

Zmiany w zasadach ochrony prywatności i Państwa obowiązek informowania nas o zmianach

Regularnie sprawdzamy nasze zasady ochrony prywatności. Niniejsza wersja została uaktualniona 23 czerwca 2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszych Zasad ochrony prywatności w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Zachęcamy do częstego zaglądania do Zasad Ochrony Prywatności w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

To bardzo ważne, aby Państwa dane osobowe i Szczególne Kategorie danych osobowych, które posiadamy, były prawidłowe i aktualne. Prosimy o powiadamianie nas o wszelkich zmianach w czasie trwania naszej współpracy.

 

Jakie dane osobowe gromadzimy

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne,
 • dane kontaktowe,
 • dane finansowe,
 • dane transakcyjne,
 • dane o urządzeniu,
 • dane o treści,
 • dane o profilu,
 • dane o użytkowaniu.
 • Szczególne kategorie danych osobowych.

 

Szczególne kategorie danych osobowych

Gromadzimy Szczególne Kategorie danych osobowych dotyczących Państwa (które mogą obejmować rasę lub pochodzenie etniczne, poglądy religijne lub filozoficzne oraz informacje o stanie zdrowia). Szczególne Kategorie danych osobowych gromadzimy i przetwarzamy włącznie, jeżeli jest to niezbędne w celu realizacji zleceń składanych przez Państwa w Aplikacji, takich jak organizacja podróży lub zakwaterowania.

 

Jak gromadzimy dane osobowe

Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Informacje udzielone przez Państwa. To informacje (w tym dane identyfikacyjne, kontaktowe i finansowe), które zgadzają się nam Państwo przekazać poprzez wypełnienie formularzy na Stronie Aplikacji i Stronach Usług (łącznie Naszych Stronach) lub korespondencyjnie (np. poprzez e-mail lub chat). Obejmują one informacje przekazane przez Państwa podczas rejestracji jako użytkownik Strony Aplikacji, pobrania lub rejestracji Aplikacji, subskrypcji naszych Usług, wyszukiwania Aplikacji lub Usług oraz korzystania z Aplikacji w celu realizacji zleceń dotyczących podróży i zakwaterowania, zwrotu kosztów, zgłaszania problemów związanych z Aplikacją, Usługami lub Naszymi Stronami. W przypadku kontaktu z nami będziemy przechowywać zapis takiej korespondencji.
 • Informacje gromadzone o Państwu i Państwa urządzeniu. Przy każdym wejściu na jedną z Naszych Stron lub użyciu jednej z naszych Aplikacji automatycznie gromadzimy dane osobowe, w tym dane o Urządzeniu, Treści i Użytkowaniu. Te dane gromadzimy z wykorzystaniem plików cookie i podobnych technologii.
 • Informacje uzyskiwane z innych źródeł, w tym od stron trzecich i ze źródeł ogólnodostępnych. Będziemy otrzymywać Państwa dane osobowe od różnych stron trzecich:
 • Dane Identyfikacyjne i Kontaktowe od sponsora badania lub wyznaczonej przez niego strony trzeciej na podstawie tego, kto znajduje się w UE LUB poza nią.

 

Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie lub inne technologie śledzenia w celu odróżniania Państwa od innych użytkowników Aplikacji, Strony Aplikacji, platformy dystrybucyjnej (App Store) lub Strony Usług oraz do zapamiętywania Państwa preferencji. Dzięki temu możemy zapewnić Państwu wygodę podczas korzystania z Aplikacji lub przeglądania Naszych Stron, a także ulepszać Aplikację i Nasze Strony. Szczegółowe informacje o wykorzystywanych przez nas plikach cookie, celach ich wykorzystywania i sposobie, w jaki mogą Państwo dokonać wyboru dotyczącego wykorzystywania przez nas plików cookie, można uzyskać pod adresem: PatientGO@illingworthresearch.com.

 

Jak wykorzystujemy dane osobowe i Szczególne Kategorie danych osobowych

Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo. Zazwyczaj będziemy wykorzystywać dane osobowe w następujących przypadkach:

 • jeżeli wyrazili Państwo zgodę przed przetwarzaniem,
 • jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy, jaką zawrzemy lub zawarliśmy z Państwem,
 • jeżeli jest to konieczne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (lub interesy strony trzeciej), a Państwa interesy i podstawowe prawa nie są wobec nich nadrzędne,
 • jeżeli mamy obowiązek spełnienia wymogu prawnego lub regulacyjnego.

 

Cele wykorzystywania danych osobowych i Szczególnych Kategorii danych osobowych

Cel/działanie Rodzaje danych Podstawa prawna przetwarzania
Instalacja Aplikacji i zarejestrowanie Państwa jako jej nowy użytkownik Identyfikacja
Kontakt
Finanse
Urządzenie
Państwa zgoda
Wykonanie umowy z Państwem
Konieczne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (do zwrotu kosztów)
Przetwarzanie zleceń złożonych w Aplikacji i dostarczanie Usług, w tym zarządzanie zleceniami dotyczącymi podróży/zakwaterowania i dokonywanie zwrotów kosztów Identyfikacja
Kontakt
Finanse
Transakcja
Urządzenie
Lokalizacja
Szczególne kategorie danych osobowych
Państwa zgoda
Wykonanie umowy z Państwem
Konieczne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (do zwrotu kosztów)
Zarządzanie naszą współpracą z Państwem, w tym powiadamianie o zmianach w Aplikacji lub Usługach Identyfikacja
Kontakt
Finanse
Profil
Państwa zgoda
Wykonanie umowy z Państwem
Konieczne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (prowadzenie aktualnych rejestrów i analizowanie sposobu korzystania z Usług przez klientów)
Niezbędne do spełnienia wymogów prawnych (informowania Państwa o wszelkich zmianach naszych warunków)
Administracja i ochrona naszej działalności i Aplikacji, w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych i testy systemu Identyfikacja
Kontakt
Urządzenie
Konieczne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (prowadzenie działalności, świadczenie usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwo sieci)

 

Udostępnianie danych osobowych

Jeżeli udzielą nam Państwo zgody na przekazanie nam swoich danych osobowych i Szczególnych Kategorii danych osobowych, zwrócimy się również do Państwa z prośbą o zgodę na udostępnianie Państwa danych osobowych niżej wymienionym stronom trzecim w celach podanych w tabeli:

 • wewnętrznym stronom trzecim zgodnie z definicją w Glosariuszu,
 • zewnętrznym stronom trzecim zgodnie z definicją w Glosariuszu,
 • stronom trzecim, którym możemy postanowić sprzedać, przekazać lub z którymi połączymy części naszej działalności lub aktywów. Możemy również dążyć do nabycia innych przedsiębiorstw lub połączenia się z nimi. W przypadku zmiany w naszej działalności nowi właściciele mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe i Szczególne Kategorie danych osobowych w taki sam sposób, jak podano w niniejszych zasadach ochrony prywatności.

 

Transfer międzynarodowy

Wiele spośród naszych zewnętrznych stron trzecich ma swoją siedzibę poza EOG, więc przetwarzanie przez nich Państwa danych osobowych będzie obejmować transfer danych poza EOG.

Jeżeli dokonujemy transferu Państwa danych osobowych poza EOG, zapewniamy podobny poziom ochrony poprzez zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabezpieczeń:

 • Państwa dane osobowe przekażemy wyłącznie do krajów, w których Komisja Europejska stwierdziła stosowanie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: Stwierdzenie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w krajach spoza UE.
 • Jeżeli korzystamy z usługodawców, możemy stosować określone umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taki sam poziom ochrony jak w Europie. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: Wzory umów o przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
 • Jeżeli korzystamy z usługodawców ze Stanów Zjednoczonych, możemy przekazywać im dane, jeżeli należą oni do programu Privacy Shield, który nakłada na nich obowiązek zapewnienia podobnych zabezpieczeń danych osobowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: Program EU-US Privacy Shield.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o mechanizmie wykorzystywanym przez nas podczas transferu Państwa danych osobowych poza EOG, prosimy o kontakt.

 

Bezpieczeństwo danych

Wszelkie udzielone nam przez Państwa informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Informacje przechowywane „w stanie spoczynku” na naszych bezpiecznych serwerach są zabezpieczone z wykorzystaniem profesjonalnego szyfrowania danych. Jeżeli przekazaliśmy Państwu (lub wybrali Państwo) hasło dające dostęp do określonych części Naszych Stron, Państwa obowiązkiem jest zachowanie go w tajemnicy. Hasła nie należy nikomu przekazywać.

Po otrzymaniu od Państwa informacji zastosujemy ścisłe procedury i zabezpieczenia w celu zapobiegnięcia przypadkowej utracie Państwa danych osobowych, ich wykorzystaniu lub nieupoważnionemu dostępowi do nich. Dane przesyłane pomiędzy Państwem jako Użytkownikiem (Użytkownikiem Końcowym) i Illingworth w ramach Usługi są chronione z wykorzystaniem profesjonalnych metod szyfrowania. Dane przechowywane na naszych serwerach są chronione z wykorzystaniem szyfrowania w stanie spoczynku i nowoczesnych zapór sieciowych w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi.

Na urządzeniu Użytkownika Końcowego nie są przechowywane żadne dane osobowe. W celu ułatwienia logowania na urządzeniu Użytkownika Końcowego przechowywane są dwa zaszyfrowane tokeny.

Stosujemy procedury reagowania na wszelkie podejrzenie naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy o nim Państwa oraz właściwy organ regulacyjny, jeżeli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

 

Zatrzymywanie danych

Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do przechowywania podstawowych informacji dotyczących Państwa (w tym danych kontaktowych, identyfikacyjnych, finansowych i transakcyjnych) przez siedem lat po ukończeniu przez Państwa Badania Klinicznego do celów audytowych.

W niektórych przypadkach mogą Państwo żądać od nas usunięcia danych; więcej informacji – zob. Przysługujące Państwu prawa poniżej.

W niektórych przypadkach poddamy Państwa dane osobowe anonimizacji (aby nie były już powiązane z Państwem) do celów badawczych lub statystycznych. W takim przypadku możemy wykorzystywać takie informacje bezterminowo bez dalszego powiadamiania.

 

Przysługujące Państwu prawa

W określonych przypadkach zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych w odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługują Państwu poniższe prawa.

 • Żądanie dostępu do danych osobowych (zwane także „żądaniem dostępu osoby, której dane dotyczą”)
 • Żądanie poprawienia danych osobowych, które posiadamy
 • Żądanie usunięcia danych osobowych
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jest możliwy, jeżeli opieramy się na prawnie uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej), a w Państwa indywidualnej sytuacji zależy Państwu na tym, abyśmy nie przetwarzali Państwa danych osobowych z tych powodów, ponieważ uważają Państwo, że narusza to Państwa podstawowe prawa i swobody
 • Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Żądanie przekazania danych osobowych Państwu lub stronie trzeciej
 • Wycofanie zgody w dowolnym czasie jest możliwe, jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody

Mogą Państwo w dowolnym czasie skorzystać z każdego z tych praw, pisząc na adres Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, Wielka Brytania LUB PatientGO@illingworthresearch.com.

 

Glosariusz

Podstawa prawna

Zgoda oznacza przetwarzanie Państwa danych osobowych po udzieleniu przez Państwa zgody poprzez oświadczenie lub wyraźne pozwolenie na przetwarzanie w określonym celu. Zgoda jest ważna wyłącznie, jeżeli została udzielona dobrowolnie, świadomie, w określonym zakresie i w sposób jednoznaczny wskazuje na Państwa zamiar. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

EOG oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawnie uzasadniony interes oznacza interes naszego przedsiębiorstwa w prowadzeniu naszej działalności i zarządzaniu nią w celu umożliwienia dostarczania Państwu najlepszej usługi/najlepszego produktu i zapewnienia najbezpieczniejszego korzystania. Przed rozpoczęciem przetwarzania Państwa danych osobowych do celów naszych prawnie uzasadnionych interesów zwracamy uwagę, aby uwzględniać i równoważyć wszelki ewentualny wpływ na Państwa (pozytywny i negatywny) i Państwa prawa. Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych do działań, w których nasze interesy są podrzędne wobec wpływu na Państwa (chyba że uzyskaliśmy Państwa zgodę lub zgodnie z przepisami mamy taki obowiązek lub prawo). Więcej informacji o sposobie oceny naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz możliwego wpływu na Państwa w odniesieniu do określonych działań można uzyskać, kontaktując się z nami.

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie Państwa danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy.

Spełnienie obowiązku prawnego oznacza przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie koniecznym do zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym, któremu podlegamy.

 

Strony trzecie

Wewnętrzne strony trzecie

Inne spółki w grupie Illingworth działające jako współadministratorzy lub podmioty przetwarzające, które mają swoją siedzibę w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Australii lub Stanach Zjednoczonych i świadczą usługi informatyczne i usługi administracji systemu oraz składają raporty kierownictwu.

 

Zewnętrzne strony trzecie

Usługodawcy działający jako podmioty przetwarzające, którzy świadczą usługi administracji systemu.

Profesjonalni doradcy działający jako podmioty przetwarzające lub współadministratorzy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, którzy świadczą usługi konsultacyjne, bankowe, prawnicze, ubezpieczeniowe i księgowe.

Usługodawcy działający jako podmioty przetwarzające, które organizują Państwa podróż, zakwaterowanie i transport w ramach Usług.

Brytyjski Urząd Skarbowy, organy regulacyjne i inne organy działające jako podmioty przetwarzające lub współadministratorzy z siedzibą w Wielkiej Brytanii, które w określonych przypadkach wymagają raportów z przetwarzania.

 

Przysługujące Państwu prawa

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • Żądanie dostępu do danych osobowych (zwane także „żądaniem dostępu osoby, której dane dotyczą”). Umożliwia ono Państwu uzyskanie kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy, oraz upewnienie się, czy przetwarzamy je w sposób zgodny z prawem.
 • Żądanie poprawienia danych osobowych, które posiadamy. Umożliwia ono Państwu poprawienie wszelkich niepełnych lub nieprawidłowych danych, które posiadamy, jednak może okazać się konieczna weryfikacja prawidłowości nowych danych, które nam Państwo przekażą.
 • Żądanie usunięcia danych osobowych. Umożliwia ono Państwu zażądanie usunięcia danych osobowych, jeżeli nie ma odpowiedniego uzasadnienia dla ich dalszego przetwarzania przez nas. Mają Państwo również prawo do zażądania usunięcia danych osobowych, jeżeli skutecznie skorzystali Państwo z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. niżej), jeżeli zdarzyło się, że przetwarzaliśmy Państwa dane niezgodnie z prawem lub jeżeli mamy obowiązek usunięcia Państwa danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami prawa. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będziemy w stanie spełnić Państwa żądanie usunięcia ze względu na określone wymogi prawne, o których Państwa poinformujemy w odpowiedzi na Państwa żądanie.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jest możliwy, jeżeli opieramy się na prawnie uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej), a w Państwa indywidualnej sytuacji zależy Państwu na tym, abyśmy nie przetwarzali Państwa danych osobowych z tych powodów, ponieważ uważają Państwo, że narusza to Państwa podstawowe prawa i swobody. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że posiadamy istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych, które są nadrzędne wobec Państwa praw i swobód.
 • Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Umożliwia ono Państwu zażądanie zawieszenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

(a)         jeżeli chcą Państwo, abyśmy sprawdzili prawidłowość danych,

(b)         jeżeli wykorzystywanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy je usuwali,

(c)          jeżeli chcą Państwo, abyśmy zachowali dane, nawet jeżeli nie są nam już potrzebne, ponieważ chcą Państwo stwierdzić, zgłosić roszczenia prawne lub bronić ich, lub

(d)         zgłosili Państwo do nas sprzeciw wobec wykorzystywania danych, ale musimy ustalić, czy nie posiadamy nadrzędnych uzasadnionych podstaw do ich wykorzystywania.

 • Żądanie przekazania danych osobowych Państwu lub stronie trzeciej. Przekażemy Państwu lub wskazanej przez Państwa stronie trzeciej Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo dotyczy wyłącznie zautomatyzowanych informacji, które wykorzystujemy zgodnie z udzieloną przez Państwa początkowo zgodą lub w celu wykonania umowy z Państwem.
 • Wycofanie zgody w dowolnym czasie jest możliwe, jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które funkcjonowało przed wycofaniem zgody. W przypadku wycofania zgody możemy nie być w stanie dostarczać Państwu niektórych produktów lub usług. Poinformujemy Państwa o tym w odpowiedzi na wycofanie zgody.

 

Opis kategorii danych osobowych

 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, nazwa użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, data urodzenia, płeć, informacje z paszportu, w tym numer, imię i nazwisko, kraj wydania i data ważności.
 • Dane kontaktowe: adres domowy, adres e-mail, numery telefonów i dane kontaktowe w razie nagłych sytuacji.
 • Dane finansowe: obejmują rachunek bankowy i dane karty płatniczej.
 • Dane transakcyjne: dane o płatnościach dla Państwa i szczegóły zleceń składanych w Aplikacji.
 • Dane o urządzeniu: obejmują rodzaj używanego przez Państwa urządzenia mobilnego, unikatowy identyfikator urządzenia (np. numer IMEI, adres MAC interfejsu sieci bezprzewodowej lub numer telefonu wykorzystywany przez urządzenie), informacje o sieci komórkowej, mobilny system operacyjny, używany rodzaj mobilnej przeglądarki oraz informacje o ustawieniach strefy czasowej.
 • Dane o treści: obejmują informacje przechowywane w Urządzeniu, w tym zdjęcia, filmy i inne treści cyfrowe.
 • Dane o profilu: obejmują nazwę użytkownika i hasło, historię zleceń w Aplikacji, preferencje i opinie.
 • Dane o użytkowaniu: obejmują informacje o korzystaniu z naszych Aplikacji lub wejściach na Nasze Strony, w tym m.in. dane o ruchu i inne dane komunikacyjne, które są niezbędne do naszych własnych celów rozliczeniowych lub innych, oraz wykorzystywane przez Państwa zasoby.

 

Szczególne kategorie danych osobowych

Obejmują one wszelkie przekazywane nam przez Państwa informacje ściśle związane ze zleceniem złożonym przez Państwa w Aplikacji (np. zleceniem transportu lub zakwaterowania) i mogą obejmować dane dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów religijnych lub filozoficznych oraz informacje o stanie zdrowia.