Home » PatientGO privacy policy – Bulgarian

PatientGO privacy policy – Bulgarian

PatientGO – Политика за поверителност

Съгласие с инсталирането на приложениетот

Съгласно законите в областта на защитата на данните ние сме длъжни да Ви предоставим определена информация за това кои сме ние, как обработваме Вашите лични данни и за какви цели, и Вашите права във връзка с личните Ви данни.

Като инсталирате приложението, Вие указвате Вашето съгласие да обработваме Вашите лични данни и данните от специалните категории (като, например, Вашето име, данни за връзка, паспортни данни, финансова и медицинска информация), както са описани в тази политика.

Как можете да оттеглите съгласието си

Вие можете да промените решението си и да оттеглите своето съгласие във всеки един момент, като се свържете с нас PatientGO@illingworthresearch.com; това обаче няма да засегне законността на която и да е обработка, извършена преди да оттеглите Вашето съгласие. Моля да имате предвид, че оттеглянето на Вашето съгласие може да засегне възможността ни да изпълним които и да е искания, които може да сте отправили в рамките на приложението, като например възстановявания на разходи.

Въведение

Тази политика (заедно с нашето лицензионно споразумение с краен потребител, съдържащо се на https://illingworthresearch.com/patientgo-terms(ЛСКП) и всякакви допълнителни условия за използване, включени чрез препращане в ЛСКП, заедно наричани нашите Условия за използване), се прилага спрямо използването от Ваша страна на:

 • мобилния приложен софтуер PatientGO Version 1 (Приложението), наличен в Google Play и в Apple Store. След като свалите или пуснете копие на приложението на Вашия мобилен телефон или преносимо устройство (Устройство).
 • Услугата PatientGO, която е достъпна чрез приложението (Услуги), което може да бъде намерено на Сайта на приложението или на други наши сайтове (Сайтове за услуги). Тази политика определя базата, на която личните данни (включително специалните категории данни), които събираме от Вас или които ни предоставяте, ще бъдат обработвани от нас.
 • Това приложение не е предназначено за използване от деца ("Дете“ е всяко лице на възраст под 18години) и когато участникът в Клиничното изпитване е дете, което желае да използва приложението и услугата, приложението и услугата се предоставят само когато упражняващото родителската отговорност спрямо детето лице е ползвателят на приложението. Моля, прочетете внимателно следното, за да разберете нашите практики по отношение на Вашите лични данни (включително специалните категории данни) и как ще ги третираме.

Важна информация и кои сме ние

Illingworth Research Group Limited е администраторът и отговаря за Вашите лични данни (заедно наричани "Illingworth“, "ние“, "нас“ или "наш“ в тази политика). Ако имате някакви въпроси относно тази политика за поверителност, моля, свържете се с нас, използвайки данните по-долу.

Данни за контакт
Пълните ни данни са:

 • Пълно име на юридическото лице: Illingworth Research Group Limited
 •  Адрес на електронна поща: PatientGO@illingworthresearch.com
 • Пощенски адрес: Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, United Kingdom

Изменения в политиката за поверителност и Вашето задължение да ни информирате за изменения

Ние постоянно преглеждаме нашата политика за поверителност. Тази версия е актуализирана за последен път на 23 юни 2020 г.
Запазваме си правото да актуализираме тази Политика за поверителност във всеки един момент без предизвестие. Насърчаваме Ви редовно да преглеждате Политиката за поверителност за изменения.
Важно е личните и специалните категории данни, които държим за Вас, да са точни и актуални. Моля да ни информирате, ако има някакви изменения по време на взаимоотношенията ни с Вас.

Данните, които събираме за Вас

Ние можем да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за Вас, както следва:
·        Данни за самоличност.
·        Данни за връзка.
·        Финансови данни.
·        Данни за трансакции.
·        Данни за устройства.
·        Данни за съдържание.
·        Данни за профил.
·        Данни за използване.
·        Специални категории данни.

Специални категории данни
Ние събираме специални категории лични данни за Вас (тук може да се включват данни за Вашите раса или етнос, религиозни или философски вярвания и информация за Вашето здраве). Ние ще събираме и обработваме специални категории данни, само когато това изрично се изисква, за да изпълним искания, които отправяте в приложението, като организиране на пътуване или настаняване.

Как се събират личните Ви данни?

Ние ще събираме и обработваме следните данни за Вас:

 • Информация, която ни давате. Това е информация (включително данни за самоличност, връзка и финансови данни), които се съгласявате да ни дадете за Вас, като попълвате формулярите на сайта на приложението и на сайтовете за услуги (заедно наричани Нашите сайтове), или като си кореспондирате с нас (например, по електронна поща или чат). Тя включва информация, която ни предоставяте при регистрация за използване на сайта на приложението, сваляне или регистриране на приложение, абониране за наша услуга, търсене на приложение или услуга и когато използвате приложението, за да съдействаме по искания за пътуване и настаняване, възстановяване на разходи, съобщаване на проблем с приложението, с нашите услуги или с някой от нашите сайтове. Ако се свържете с нас, ще пазим архив на тази кореспонденция.
 • Информация, която събираме за Вас и Вашето устройство. Всеки път, когато посетите един от нашите сайтове или използвате едно от нашите приложения, ние автоматично ще събираме лични данни, включително данни за устройството, съдържанието и използването. Ние събираме тези данни, като използваме бисквитки и други подобни технологии.
 • Информация, която получаваме от други източници, включително трети лица и публично достъпни източници.Ние ще получаваме лични данни за Вас от различни трети лица, както е посочено по-долу:   Данни за самоличност и за контакт от възложителя на изпитването или посочено от него трето лице, което може да е базирано във ИЛИ извън ЕС.

"Бисквитки“

Ние използваме "бисквитки“ и/или други технологии за проследяване, за да Ви различим от другите ползватели на приложението, сайта на приложението, платформата за разпространение (Appstore) или сайтовете за услуги, и за да запомним предпочитанията Ви. Това ни помага да Ви предоставим добро изживяване, когато използвате приложението или сърфирате в някой от нашите сайтове и, също така, ни позволява да подобряваме приложението и нашите сайтове. За подробна информация за "бисквитките“, които използваме, целите, за които ги използваме и как можете да направите своя избор по отношение на използването от наша страна на Вашите „бисквитки“, изпратете имейл на: PatientGO@illingworthresearch.com.

 

Как използваме Вашите лични и специални категории данни

Ние ще използваме Вашите лични данни само когато законът ни позволява да направим това. Най-често ние ще използваме Вашите лични данни при следните обстоятелства:
·        когато сте се съгласили преди обработването;
·        когато ни е необходимо да изпълним договор, който ще сключим или сме сключили с Вас;
·        когато е необходимо за нашите законни интереси (или тези на трето лице) и Вашите интереси и основни права не са с предимство спрямо тези интереси;
·        когато трябва да изпълним законово или регулаторно задължение.

Цели, за които ще използваме Вашите лични и специални категории данни

Цел/дейност  Вид данни  Законно основание за обработването
За инсталирането на приложението и регистрирането Ви като нов ползвател на приложението Самоличност
Контакт
Финансови
Профил
Вашето съгласие
Изпълнение на договор с Вас
Необходимо за наши законни интереси (да поддържаме актуални записи и да анализираме как клиентит използват нашите услуги)
Необходимо за изпълнение на законни задължения (да Ви информираме за всякакви изменения в нашите условия)
Да се администрират и защитават нашата дейност и това приложение, включително отстраняване на проблеми, анализ на данни и тестване на системата Identitet
Kontakt
Økonomisk
Transaktion
Enhed
Placering
Særlig Kategori-data
Dit samtykke
Udførelse af en kontrakt med dig
Nødvendigt for vores legitime interesser (for at godtgøre dine udgifter)
For at administrere vores samarbejde med dig, herunder give dig besked om ændringer i Appen eller enhver Tjeneste Identitet
Kontakt
Økonomisk
Profil
Dit samtykke
Udførelse af en kontrakt med dig
Nødvendigt for vores legitime interesser (at opdatere registre og at analysere hvordan kunderne bruger vores Tjenester)
Nødvendigt for at overholde lovmæssige forpligtigelser (såsom at give dig besked om ændringer i vores vilkår og betingelser)
For at administrere og beskytte vores forretning og denne App, herunder fejlfinding, dataanalyse og systemtestning Identitet
Kontakt
Enhed
Nødvendigt for vores legitime interesser (for at køre vores forretning, udførelse af administration og IT-tjenester samt netværkssikkerhed)

Оповестявания на Вашите лични данни

Когато се съгласите да ни предоставите Вашите лични и специални категории данни, ние ще Ви помолим, също така, да се съгласите да споделяме личните Ви данни с трети лица, посочени по-долу, за посочените в таблицата цели:
·        Вътрешни трети лица, както е посочено в Речника.
·        Външни трети лица, както е посочено в Речника.
·        Трети лица, на които може да решим да продадем, предадем или влеем части от нашия бизнес или нашите активи. Алтернативно, ние можем да се стремим да придобием други бизнеси или да се слеем с тях. Ако настъпи изменение в нашия бизнес , новите собственици могат да използват Вашите лични със специалните категории данни по начина, посочен в тази политика за поверителност.

 

Международни прехвърляния

Много от нашите външни трети лица са разположени извън ЕИЗ, така че обработването от тяхна страна на Вашите лични данни ще включва прехвърляне на данни извън ЕИЗ.
Когато прехвърляме Ваши лични данни извън ЕИЗ, ние се уверяваме, че им се осигурява подобна степен на защита, като осигуряваме прилагането на поне една от следните предпазни мерки:
·        Ние ще прехвърляме Ваши лични данни, само в държави, които Европейската комисия счита, че предоставят адекватно ниво на защита на личните данни. За повече подробности, вж. Европейска комисия: Адекватност на защитата на личните данни в държавите извън ЕС.
·        Когато използваме определени доставчици на услуги, ние може да използваме специфични одобрени от Европейската комисия договори, които осигуряват същата защита на личните данни, която те имат в Европа. За повече подробности, вж. Европейска комисия: Типови договори за предаването на лични данни на трети държави.
·        Когато използваме базирани в САЩ доставчици, ние може да им предаваме данни, ако те са част от Щита за поверителност, който изисква от тях да предоставят сходна защита на личните данни, споделяни между Европа и САЩ. За повече подробности, вж. Европейска комисия: Щит за поверителност между ЕС и САЩ.
Свържете се с нас, ако искат допълнителна информация за конкретния механизъм, използван от нас при предаване на Вашите лични данни извън ЕИЗ.

 

Сигурност на данните

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на нашите сигурни сървъри. Информацията, съхранявана „в покой“ на наши сигурни сървъри, е защитена с криптиране на данните съгласно стандартите в бранша. Когато сме Ви дали (или когато Вие сте избрали) парола, която Ви дава достъп до определени части от наши сайтове, Вие носите отговорност за запазването на поверителността на тази парола. Ние Ви молим да не споделят паролата с никое друго лице.

След като получим Вашата информация, ние ще използваме строги процедури и характеристики за сигурност, за да се опитаме да не допуснем личните Ви данни да бъдат случайно изгубени, използвани или да станат обект на неразрешен достъп. Данните, които се прехвърлят между Вас, като ползвател (Краен ползвател) и Illingworth, като част от услугата, са защитени чрез методи за криптиране, отговарящи на стандартите в бранша. Данните, съхранявани на нашите сървъри, се защитават чрез криптиране в покой и съвременни защитни стени, за да не се допусне неразрешен достъп.

Лични идентифицируеми данни не се съхраняват на устройството на крайния ползвател. На устройството на крайния ползвател се съхраняват два криптирани токена, за да улеснят влизането.

Ние сме въвели процедури за справяне с всякакви съмнения за нарушения на сигурността на личните данни и ще уведомим Вас и всеки приложим регулатор, когато това се изисква от нас по закон.

Запазване на данните

По закон ние трябва да запазим основна информация за Вас (включително данни за контакт, самоличност, финансови и свързани с трансакции данни) в продължение на седем години след приключването на клиничното изпитване за целите на провеждането на финансовите одити.

При определени обстоятелства Вие можете да поискате от нас да изтрием Ваши данни : вж. по-долу за повече информация.

При определени обстоятелства ние ще анонимизираме Вашите лични данни (така че те повече да не могат да бъдат свързвани с Вас) за изследователски или статистически цели, в който случай ние може да използваме тази информация без ограничения във времето и без допълнително уведомление към Вас.

Вашите законни права

При определени обстоятелства Вие имате следните права съгласно законите за защита на данните във връзка с Вашите лични данни.
Моля, щракнете на линковете по-долу, за да разберете повече за тези права:
·       Поискате достъп до Вашите лични данни (общоизвестен като "искане за достъп на субекта на данни“)
·       Поискате коригиране на личните данни, които държим за Вас
·       Поискате изтриване на Вашите лични данни
·       Възразите срещу обработването на Вашите лични данни, когато се позоваваме на законен интерес (или такъв на трето лице) и има нещо във връзка с Вашата конкретна ситуация, което Ви кара да искате да възразите срещу обработването на това основание, тъй като според Вас то засяга Вашите основни права и свободи
·        Поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни
·        Поискате прехвърлянето на Вашите лични данни към Вас или към трето лице
·        Оттегляне на съгласие в който и да е момент, когато ние разчитаме на съгласие, за да обработваме Вашите лични данни
Можете да упражните всяко от тези права във всеки един момент, като се свържете с нас на адрес: Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, United Kingdom ИЛИ PatientGO@illingworthresearch.com

Вашите законни права

Имате правото да:
·        Поискате достъп до Вашите лични данни (общоизвестен като „искане за достъп на субекта на данни“). Това Ви дава възможност да получите копие от личните данни, които държим за Вас, и да проверите дали ги обработваме законно.
·        Поискате коригиране на личните данни, които държим за Вас. Това Ви дава възможност за коригиране на всякакви непълни или неточни данни, които държим за Вас, въпреки че може да е необходимо да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.
·        Поискате изтриване на Вашите лични данни. Това Ви дава възможност да поискате от нас да изтрием или да премахнем лични данни, когато няма основателна причина да продължаваме да ги обработваме. Освен това имате правото да поискате да изтрием или да премахнем Ваши лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработване (вж. по-долу), когато може да сме обработвали Вашата информация незаконно или когато от нас се изисква да изтрием Ваши лични данни, за да спазим местния закон. Имайте предвид обаче, че не винаги може да сме в състояние да изпълним Вашето искане за изтриване поради конкретни правни причини, което ще Ви бъде съобщено, ако е приложимо, в момента на искането Ви.
·        Възразите срещу обработването на Вашите лични данни, когато се позоваваме на законен интерес (или такъв на трето лице) и има нещо във връзка с Вашата конкретна ситуация, което Ви кара да искате да възразите срещу обработването на това основание, тъй като според Вас то засяга Вашите основни права и свободи. В някои случаи ние може да докажем, че имаме непреодолима законни основания да обработваме Вашата информация, които са с приоритет спрямо Вашите права и свободи.
·        Поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви дава възможност да поискате от нас да спрем обработването на Вашите лични данни при следните хипотези:
(а)         ако искате от нас да установим точността на данните;
(б)         когато използването от наша страна на данните е незаконно, но Вие не искате да ги изтриваме;
(в)          когато Ви е необходимо да държим данните, дори ако вече ние не ги изискваме, тъй като на Вас са Ви необходими, за да установите, упражните или защитите правни претенции; или
(г)         Вие сте възразили срещу използването от наша страна на Вашите данни, но ние трябва да проверим дали имаме законни основания с по-висок приоритет да ги използваме.
·        Поискате прехвърлянето на Вашите лични данни към Вас или към трето лице. Ние ще предоставим на Вас или на избрано от Вас трето лице Вашите лични данни в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене формат. Имайте предвид, че това право се прилага само спрямо разрешена информация, за която Вие първоначално се предоставили съгласие да използваме или когато ние сме използвали информацията,за да изпълним договор с Вас.
·        Оттегляне на съгласие в който и да е момент, когато ние разчитаме на съгласие, за да обработваме Вашите лични данни. Това обаче няма да засегне законността на което и да е обработване, извършено преди да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, ние може да не сме в състояние да Ви предоставяме определени продукти или услуги. Ние ще Ви уведомим, ако случаят е такъв в момента на оттеглянето на Вашето съгласие.

Описание на категориите лични данни

 • Данни за самоличност:първо име, последно име, моминско име, потребителско име или подобен идентификатор, семейно положение, обръщение, дата на раждане, пол, паспортна информация, включително номер, име, държава по издаване и дата на изтичане на валидността.
 • Данни за контакт:домашен адрес, адрес на електронна поща, телефонни номера и данни за контакт в извънредна ситуация.
 • Финансови данни:данните за банкови сметки и разплащателни карти.
 • Данни за трансакции:включват данни за плащания към Вас и данни за искания, отправени в рамките на приложението.
 • Данни за устройството:включват тип мобилно устройство, използвано от Вас, уникален идентификатор на устройството (например, IMEI номера на Вашето устройство, MAC адреса на безжичния мрежов
 • интерфейс на устройството или мобилния телефонен номер, използван от устройството),] информация за мобилната мрежа, Вашата мобилна операционна система, типа мобилен браузър, който използвате и информация за настройката на часовата зона.
 • Данни за съдържание:включват информация, съхраняване на Вашето устройство, включително снимки, видеоклипове или друго цифрово съдържание.
 • Данни за профил:включват Вашето потребителско име и парола, история на исканията в рамките на приложенията, Вашите предпочитания и обратна връзка.
 • Данни за използването:включват данни за начина, по който използвате което и да е от нашите приложения или посещенията Ви на който и да е от нашите Сайтове, включително, но не само, данни за трафика и други комуникационни данни, независимо дали това се изисква за целите на начисляването на такси от наша страна или за други цели, и ресурсите, до които сте осъществили достъп.

Специални категории данни
Те включват всякаква информация, която ни предоставяте специално във връзка с искане, което отправяте в рамките на приложението (като искане за превоз или настаняване), и може да включва данни за Вашите раса или етнос, религиозни или философски вярвания и информация за Вашето здраве.

Цели, за които ще използваме Вашите лични и специални категории данни

Цел/дейност  Вид данни  Zakonita osnova za obradu podataka
За инсталирането на приложението и регистрирането Ви като нов ползвател на приложението Самоличност
Контакт
Финансови
Профил
Вашето съгласие
Изпълнение на договор с Вас
Необходимо за наши законни интереси (да поддържаме актуални записи и да анализираме как клиентите използват нашите услуги)
Необходимо за изпълнение на законни задължения (да Ви информираме за всякакви изменения в нашите условия)
Да се администрират и защитават нашата дейност и това приложение, включително отстраняване на проблеми, анализ на данни и тестване на системата Identitet
Kontakt
Økonomisk
Transaktion
Enhed
Placering
Særlig Kategori-data
Dit samtykke
Udførelse af en kontrakt med dig
Nødvendigt for vores legitime interesser (for at godtgøre dine udgifter)
For at administrere vores samarbejde med dig, herunder give dig besked om ændringer i Appen eller enhver Tjeneste Identitet
Kontakt
Økonomisk
Profil
Dit samtykke
Udførelse af en kontrakt med dig
Nødvendigt for vores legitime interesser (at opdatere registre og at analysere hvordan kunderne bruger vores Tjenester)
Nødvendigt for at overholde lovmæssige forpligtigelser (såsom at give dig besked om ændringer i vores vilkår og betingelser)

 

Оповестявания на Вашите лични данни

Когато се съгласите да ни предоставите Вашите лични и специални категории данни, ние ще Ви помолим, също така, да се съгласите да споделяме личните Ви данни с трети лица, посочени по-долу, за посочените в таблицата цели:
·        Вътрешни трети лица, както е посочено в Речника.
·        Външни трети лица, както е посочено в Речника.
·        Трети лица, на които може да решим да продадем, предадем или влеем части от нашия бизнес или нашите активи. Алтернативно, ние можем да се стремим да придобием други бизнеси или да се слеем с тях. Ако настъпи изменение в нашия бизнес , новите собственици могат да използват Вашите лични със специалните категории данни по начина, посочен в тази политика за поверителност.

 

Международни прехвърляния

Много от нашите външни трети лица са разположени извън ЕИЗ, така че обработването от тяхна страна на Вашите лични данни ще включва прехвърляне на данни извън ЕИЗ.
Когато прехвърляме Ваши лични данни извън ЕИЗ, ние се уверяваме, че им се осигурява подобна степен на защита, като осигуряваме прилагането на поне една от следните предпазни мерки:
·        Ние ще прехвърляме Ваши лични данни, само в държави, които Европейската комисия счита, че предоставят адекватно ниво на защита на личните данни. За повече подробности, вж. Европейска комисия: Адекватност на защитата на личните данни в държавите извън ЕС.
·        Когато използваме определени доставчици на услуги, ние може да използваме специфични, одобрени от Европейската комисия договори, които осигуряват същата защита на личните данни, която те имат в Европа. За повече подробности, вж. Европейска комисия: Типови договори за предаването на лични данни на трети държави.
·        Когато използваме базирани в САЩ доставчици, ние може да им предаваме данни, ако те са част от Щита за поверителност, който изисква от тях да предоставят сходна защита на личните данни, споделяни между Европа и САЩ. За повече подробности, вж. Европейска комисия: Щит за поверителност между ЕС и САЩ.
Свържете се с нас, ако искате допълнителна информация за конкретния механизъм, използван от нас при предаване на Вашите лични данни извън ЕИЗ.

 

Сигурност на данните

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на нашите сигурни сървъри. Информацията, съхранявана „в покой“ на наши сигурни сървъри, е защитена с криптиране на данните съгласно стандартите в бранша. Когато сме Ви дали (или когато Вие сте избрали) парола, която Ви дава достъп до определени части от наши сайтове, Вие носите отговорност за запазването на поверителността на тази парола. Ние Ви молим да не споделяте паролата с никое друго лице.

След като получим Вашата информация, ние ще използваме строги процедури и характеристики за сигурност, за да се опитаме да не допуснем личните Ви данни да бъдат случайно изгубени, използвани или да станат обект на неразрешен достъп. Данните, които се прехвърлят между Вас, като ползвател (Краен ползвател) и Illingworth, като част от услугата, са защитени чрез методи за криптиране, отговарящи на стандартите в бранша. Данните, съхранявани на нашите сървъри, се защитават чрез криптиране в покой и съвременни защитни стени, за да не се допусне неразрешен достъп.

Лични идентифицируеми данни не се съхраняват на устройството на крайния ползвател. На устройството на крайния ползвател се съхраняват два криптирани токена, за да улеснят влизането.

Ние сме въвели процедури за справяне с всякакви съмнения за нарушения на сигурността на личните данни и ще уведомим Вас и всеки приложим регулатор, когато това се изисква от нас по закон.

Запазване на данните

По закон ние трябва да запазим основна информация за Вас (включително данни за контакт, самоличност, финансови и свързани с трансакции данни) в продължение на седем години след приключването на клиничното изпитване за целите на провеждането на финансовите одити.

При определени обстоятелства Вие можете да поискате от нас да изтрием Ваши данни : вж. по-долу за повече информация.

При определени обстоятелства ние ще анонимизираме Вашите лични данни (така че те повече да не могат да бъдат свързвани с Вас) за изследователски или статистически цели, в който случай ние може да използваме тази информация без ограничения във времето и без допълнително уведомление към Вас.

Вашите законни права

При определени обстоятелства Вие имате следните права съгласно законите за защита на данните във връзка с Вашите лични данни.
Моля, щракнете на линковете по-долу, за да разберете повече за тези права:
·       Поискате достъп до Вашите лични данни (общоизвестен като "искане за достъп на субекта на данни“)
·       Поискате коригиране на личните данни, които държим за Вас
·       Поискате изтриване на Вашите лични данни
·       Възразите срещу обработването на Вашите лични данни, когато се позоваваме на законен интерес (или такъв на трето лице) и има нещо във връзка с Вашата конкретна ситуация, което Ви кара да искате да възразите срещу обработването на това основание, тъй като според Вас то засяга Вашите основни права и свободи
·        Поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни
·        Поискате прехвърлянето на Вашите лични данни към Вас или към трето лице
·        Оттегляне на съгласие в който и да е момент, когато ние разчитаме на съгласие, за да обработваме Вашите лични данни
Можете да упражните всяко от тези права във всеки един момент, като се свържете с нас на адрес: Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, United Kingdom ИЛИ PatientGO@illingworthresearch.com

Вашите законни права

Имате правото да:
·        Поискате достъп до Вашите лични данни (общоизвестен като „искане за достъп на субекта на данни“). Това Ви дава възможност да получите копие от личните данни, които държим за Вас, и да проверите дали ги обработваме законно.
·        Поискате коригиране на личните данни, които държим за Вас. Това Ви дава възможност за коригиране на всякакви непълни или неточни данни, които държим за Вас, въпреки че може да е необходимо да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.
·        Поискате изтриване на Вашите лични данни. Това Ви дава възможност да поискате от нас да изтрием или да премахнем лични данни, когато няма основателна причина да продължаваме да ги обработваме. Освен това имате правото да поискате да изтрием или да премахнем Ваши лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработване (вж. по-долу), когато може да сме обработвали Вашата информация незаконно или когато от нас се изисква да изтрием Ваши лични данни, за да спазим местния закон. Имайте предвид обаче, че не винаги може да сме в състояние да изпълним Вашето искане за изтриване поради конкретни правни причини, което ще Ви бъде съобщено, ако е приложимо, в момента на искането Ви.
·        Възразите срещу обработването на Вашите лични данни, когато се позоваваме на законен интерес (или такъв на трето лице) и има нещо във връзка с Вашата конкретна ситуация, което Ви кара да искате да възразите срещу обработването на това основание, тъй като според Вас то засяга Вашите основни права и свободи. В някои случаи ние може да докажем, че имаме непреодолима законни основания да обработваме Вашата информация, които са с приоритет спрямо Вашите права и свободи.
·        Поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви дава възможност да поискате от нас да спрем обработването на Вашите лични данни при следните хипотези:
(а)         ако искате от нас да установим точността на данните;
(б)         когато използването от наша страна на данните е незаконно, но Вие не искате да ги изтриваме;
(в)          когато Ви е необходимо да държим данните, дори ако вече ние не ги изискваме, тъй като на Вас са Ви необходими, за да установите, упражните или защитите правни претенции; или
(г)         Вие сте възразили срещу използването от наша страна на Вашите данни, но ние трябва да проверим дали имаме законни основания с по-висок приоритет да ги използваме.
·        Поискате прехвърлянето на Вашите лични данни към Вас или към трето лице. Ние ще предоставим на Вас или на избрано от Вас трето лице Вашите лични данни в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене формат. Имайте предвид, че това право се прилага само спрямо разрешена информация, за която Вие първоначално се предоставили съгласие да използваме или когато ние сме използвали информацията, за да изпълним договор с Вас.
·        Оттегляне на съгласие в който и да е момент, когато ние разчитаме на съгласие, за да обработваме Вашите лични данни. Това обаче няма да засегне законността на което и да е обработване, извършено преди да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, ние може да не сме в състояние да Ви предоставяме определени продукти или услуги. Ние ще Ви уведомим, ако случаят е такъв в момента на оттеглянето на Вашето съгласие.

Описание на категориите лични данни

 • Данни за самоличност:първо име, последно име, моминско име, потребителско име или подобен идентификатор, семейно положение, обръщение, дата на раждане, пол, паспортна информация, включително номер, име, държава по издаване и дата на изтичане на валидността.
 • Данни за контакт:домашен адрес, адрес на електронна поща, телефонни номера и данни за контакт в извънредна ситуация.
 • Финансови данни:данните за банкови сметки и разплащателни карти.
 • Данни за трансакции:включват данни за плащания към Вас и данни за искания, отправени в рамките на приложението.
 • Данни за устройството:включват тип мобилно устройство, използвано от Вас, уникален идентификатор на устройството (например, IMEI номера на Вашето устройство, MAC адреса на безжичния мрежов
 • интерфейс на устройството или мобилния телефонен номер, използван от устройството),] информация за мобилната мрежа, Вашата мобилна операционна система, типа мобилен браузър, който използвате и информация за настройката на часовата зона.
 • Данни за съдържание:включват информация, съхраняване на Вашето устройство, включително снимки, видеоклипове или друго цифрово съдържание.
 • Данни за профил:включват Вашето потребителско име и парола, история на исканията в рамките на приложенията, Вашите предпочитания и обратна връзка.
 • Данни за използването:включват данни за начина, по който използвате което и да е от нашите приложения или посещенията Ви на който и да е от нашите Сайтове, включително, но не само, данни за трафика и други комуникационни данни, независимо дали това се изисква за целите на начисляването на такси от наша страна или за други цели, и ресурсите, до които сте осъществили достъп.

Специални категории данни
Те включват всякаква информация, която ни предоставяте специално във връзка с искане, което отправяте в рамките на приложението (като искане за превоз или настаняване), и може да включва данни за Вашите раса или етнос, религиозни или философски вярвания и информация за Вашето здраве.